User Tools

Site Tools


1853--skackola-gi

Maicol Cusimano, Skacko trong nghệ thuật, và là một rapper Ý hứa hẹn, sinh ra tại Milan trên 18 Tháng ba năm 1990. Lớn lên đã luôn luôn được để Monza, trong San Fruttuoso, DTK là một thành viên của Crew với Gemini, Prince và Clay.

  • [1] - HD video ofMy Life
  • [2] - Facebook chính thức
  • [3] - Video of Niente di Buono (Gemini feat. Skacko)
  • [4] - Video of No Limits
1853--skackola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)