User Tools

Site Tools


1855--kronstadtla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1855--kronstadtla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Kronstadt</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Кроншта́дт</​span>​),​ cũng viết Kronshtadt, Cronstadt (tiếng Đức: Krone), (tiếng Phần Lan: Retusaari) là một thành phố cảng biển của Nga, nằm ​​trên đảo Kotlin, 30 km (19 dặm) về phía tây của Saint Petersburg gần về phía đầu của vịnh Phần Lan. Thành phố nằm dưới sự quản lý của thành phố Saint Petersburg liên bang và cũng là cảng chính của nó. Trong tháng 3 năm 1921, nó là nơi xảy ra cuộc nổi loạn Kronstadt.
 +</​p><​p>​Theo truyền thống, đây là nơi đóng trụ sở của Hải quân Nga và căn cứ của Hạm đội Baltic của Nga được đặt tại Kronstadt bảo vệ lối tiếp cận để Saint Petersburg. Trung tâm lịch sử của thành phố và các công sự của nó là một phần của di sản thế giới Saint Petersburg và các nhóm liên quan của di tích.
 +</​p><​p>​Kronstadt là một nơi hành hương cho các tín đồ Kitô hữu Chính thống giáo trong nhiều năm do tưởng nhơ thánh của Thánh Gioan Kronstadt<​sup id="​cite_ref-Boat_tour_to_Kronstadt_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-RuTime-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени»,​ в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"​». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован:​ "​Российская газета",​ №120, 6 июня 2011 г.</​span>​ (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #​107-FZ of 2011-06-31 <​i>​Về việc tính toán thời gian</​i>,​ as amended by the Luật Liên bang #​271-FZ of 2016-07-03 <​i>​Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian"</​i>​. Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Boat_tour_to_Kronstadt-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Boat tour to Kronstadt”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AKronstadt&​amp;​rft.btitle=Boat+tour+to+Kronstadt&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tourmandu.com%2Flocal-tours%2FSt-Petersburg-Russian-Federation%2F5866%2FTour-of-season-Boat-tour-to-Kronstadt%2F812%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181014163421
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.391 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1652/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33531/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3566/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2610/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.172/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 337.033 ​     1 -total
 + ​78.71% ​ 265.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Russian_inhabited_locality
 + ​45.51% ​ 153.385 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.07% ​  ​37.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​10.76% ​  ​36.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.50%   ​32.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;,​_th&#​7883;​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_Sankt-Peterburg
 +  6.10%   ​20.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.47%   ​18.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.16%   ​14.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  3.22%   ​10.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RussiaTimeZone
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811737-0!canonical and timestamp 20181014163420 and revision id 24113764
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1855--kronstadtla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)