User Tools

Site Tools


1861--ph-n-chia-h-nh-ch-nh-bangladeshla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1861--ph-n-chia-h-nh-ch-nh-bangladeshla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Bangladesh_divisions_english.png/​150px-Bangladesh_divisions_english.png"​ width="​150"​ height="​205"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Bangladesh_divisions_english.png/​225px-Bangladesh_divisions_english.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Bangladesh_divisions_english.png/​300px-Bangladesh_divisions_english.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​682"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Sáu vùng hành chính Bangladesh</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Bangladesh được chia thành sáu phân khu<sup id="​cite_ref-divisions_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mỗi vùng được đặt tên theo thủ phủ của nó: Barisal (<​big>​বরিশাল</​big>​),​ Chittagong (<​big>​চট্টগ্রাম</​big>​),​ Dhaka (<​big>​ঢাকা</​big>​),​ Khulna (<​big>​খুলনা</​big>​),​ Rajshahi (<​big>​রাজশাহী</​big>​) và Sylhet (<​big>​সিলেট</​big>​).
 +</​p><​p>​Các vùng lại được chia tiếp thành các đơn vị hành chính được gọi là <​i>​zila</​i>,​ hay các quận. Có 64 quận tại Bangladesh, mỗi quận lại được chia nhỏ thành các <​i>​thana</​i>,​ hay các trạm cảnh sát (trước kia được gọi là upa-zila hay phường). Vùng bên trong mỗi đồn cảnh sát, trừ tại các khu vực đô thị, được chia thành nhiều cộng đồng, mỗi cộng đồng gồm nhiều làng. Tại các vùng đô thị, các đồn cảnh sát được chia thành các phường, phường được chia tiếp thành các <​i>​mahallas</​i>​. Các quan chức cấp vùng, quận hay <​i>​thana</​i>​ không nhậm chức qua bầu cử, và bộ máy hành chính chỉ gồm các quan chức chính phủ. Các cuộc bầu cử trực tiếp được tổ chức cho mỗi cộng đồng (hay phường), lựa ra một chủ tịch và một số thành viên. Năm 1997, một đạo luật được thông qua tại quốc hội quy định dành ra 3 ghế (trong số 12 ghế) tại tất cả các cộng đồng cho các ứng cử viên nữ<sup id="​cite_ref-unionwomen_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Dhaka là thủ đô và là thành phố lớn nhất Bangladesh. Các thành phố lớn khác gồm Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal và Sylhet. Các thành phố đô thị đó có các cuộc bầu cử thị trưởng, trong khi các vùng đô thị khác chỉ bầu một vị chủ tịch. Các vị thị trưởng và chủ tịch được bầu với nhiệm kỳ 5 năm.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181012174720
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.097 seconds
 +Preprocessor visited node count: 175/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5449/​2097152 bytes
 +Template argument size: 190/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1097/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.479 ​     1 -total
 + ​59.80% ​  ​41.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​52.53% ​  ​36.495 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​40.02% ​  ​27.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Bangladesh
 + ​24.24% ​  ​16.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​14.68% ​  ​10.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808333-0!canonical and timestamp 20181012174720 and revision id 39496664
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1861--ph-n-chia-h-nh-ch-nh-bangladeshla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)