User Tools

Site Tools


1867--h-ela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1867--h-ela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hoa hòe</​b>​ hay <​b>​cây hòe</​b>​ (danh pháp: <​i><​b>​Styphnolobium japonicum</​b></​i>​ (L.) Schott, syn. <​i><​b>​Sophora japonica</​b></​i>​) là loài thực vật thuộc họ Đậu. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hoa hòe là cây bản địa Đông Á (chủ yếu là Trung Quốc; và như tên gọi Latin, nó được di thực đến Nhật Bản).
 +Tại Việt Nam hòe được trồng làm cảnh và dùng làm thuốc. Thường dùng hoa hòe và quả hòe
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg/​250px-Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg/​375px-Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg/​500px-Sophora_japonica_JPG2Fe.jpg 2x" data-file-width="​2496"​ data-file-height="​1664"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​p>​Hoa hòe được trồng làm cảnh và dùng làm thuốc trong đông y.
 +</p>
 +<​p>​Hoa hòe dùng làm thuốc gây sẩy thai, kháng khuẩn, giảm cholesterol,​ kháng viêm, chống co thắt, lợi tiểu, giải nhiệt, hạ huyết áp...<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Trong hoa hòe người ta chiết xuất được chất rutin có tác dụng bảo vệ thành mạch
 +</p>
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Tham_kh.E1.BA.A3o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tham_khảo">​Tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​The relationship of <​i>​Sophora</​i>​ sect. <​i>​Edwardsia</​i>​ (Fabaceae) to <​i>​Sophora tomentosa</​i>,​ the type species of the genus <​i>​Sophora</​i>,​ observed from DNA sequence data and morphological characters. <​i>​Bot. J. Linn. Soc.</​i>​ <​b>​146</​b>:​ 439-446 (2004). Available online.</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Hòe</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181016232455
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1540/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17115/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2541/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3216/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 190.928 ​     1 -total
 + ​58.15% ​ 111.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​36.55% ​  ​69.792 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.08% ​  ​40.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.85% ​  ​30.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7913;​c_kh&#​7887;​e
 + ​15.57% ​  ​29.725 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.64% ​  ​27.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.62%   ​18.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.06%   ​15.380 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  4.48%    8.562      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809873-0!canonical and timestamp 20181016232455 and revision id 31508960
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1867--h-ela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)