User Tools

Site Tools


1869--h-l-mla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1869--h-l-mla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hổ Lâm</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​虎林</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Hǔlín</​span></​i>​) là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Thành phố nằm bên bờ sông Mục Lăng và nằm gần hồ Hồ Khanka, về phía tây nam là sông Usuri, đây là biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc với Nga. Các nông sản chính của thành phố là đỗ tương, gia súc, sữa, và các sản phẩm hữu cơ khác, và gỗ. Hổ Lâm có khí hậu lục địa gió mùa với một mùa đông dài, nhiệt độ rất thấp và khô và một mùa hè ấm và ẩm. Nhiệt độ trung bình cao trong ngày là khoảng −13,​2 °C (8 °F) vào tháng 1 tới 26,4 °C (80 °F) vào tháng 7, và hơn 2/3 lượng mưa trong năm tập trung từ tháng 6 tới tháng 9.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Hổ Lâm (虎林镇)</​li>​
 +<​li>​Đông Phương Hồng (东方红镇)</​li>​
 +<​li>​Nghinh Xuân (迎春镇)</​li>​
 +<​li>​Hổ Đầu (虎头镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Dương Cương (杨岗镇)</​li>​
 +<​li>​Trung Thành (忠诚镇)</​li>​
 +<​li>​Bảo Đông (宝东镇)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tiểu Mộc Hà (小木河乡)</​li>​
 +<li>A Bắc (阿北乡)</​li>​
 +<​li>​Vĩ Quang (伟光乡)</​li>​
 +<​li>​Tân Lạc (新乐乡)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​45°46′B</​span>​ <span class="​longitude">​132°56′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​45,​767°B 132,​933°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​45.767;​ 132.933</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011072215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.425 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3001/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53199/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1799/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.113/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 338.406 ​     1 -total
 + ​69.22% ​ 234.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​50.70% ​ 171.579 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.46% ​  ​35.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7855;​c_Long_Giang
 +  9.25%   ​31.301 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.19%   ​31.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.25%   ​21.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.17%   ​20.866 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.86%   ​19.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.23%   ​17.703 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810395-0!canonical and timestamp 20181011072215 and revision id 24031785
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1869--h-l-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)