User Tools

Site Tools


1872--natri-maleonitrin-ithiolatla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1872--natri-maleonitrin-ithiolatla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Natri maleonitrinđithiolat</​b>​ là hợp chất hóa học được mô tả bởi công thức Na<​sub>​2</​sub>​S<​sub>​2</​sub>​C<​sub>​2</​sub>​(CN)<​sub>​2</​sub>​. Cái tên nói đến hợp chất <​i>​cis</​i>​ bắt nguồn từ maleonitrin. Đianion là một "​đithiolen",​ tức là một phức anken-1,​2-đithiolat hoạt động như một phối tử cho các kim loại chuyển tiếp. Nhiều phức chất khác được biết như [Ni(mnt)<​sub>​2</​sub>​]<​sup>​2-</​sup>​.
 +</​p><​p>​Muối natri maleonitrinđithiolat được tổng hợp bằng cách xử lý đisunfua cacbon với natri xyanua để tạo ra muối xianođithioformat,​ rồi giải phóng nguyên tố lưu huỳnh trong dung dịch nước:<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dd>​2 NaCN  +  2 CS<​sub>​2</​sub> ​  ​→ ​ Na<​sub>​2</​sub>​S<​sub>​2</​sub>​C<​sub>​2</​sub>​(CN)<​sub>​2</​sub> ​ +  1/4 S<​sub>​8</​sub></​dd></​dl><​p>​Hợp chất này được mô tả đầu tiên bởi Bähr và Schleitzer năm 1958.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​R. H. Holm, A. Davison "​Phức kim loại bắt nguồn từ <​i>​cis</​i>​-1,​2-đixiano-1,​2-etylenđithiolat và Bis(triflometyl)-1,​2-đithiete"​ Tổng hợp hữu cơ 1967, volume X, pp.8-26.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​
 +<span class="​citation journal">​G. Bähr and G. Schleitzer (1957). “Beiträge zur Chemie des Schwefelkohlenstoffs und Selenkohlenstoffs,​ II. Die Kondensierende Spontan-Entschwefelung von Salzen und Estern der Cyan-Dithioameisensäure. Freie Cyan-Dithioameisensäure”. <​i>​Chemische Berichte</​i>​ <​b>​90</​b>​ (3): 438–443. doi:​10.1002/​cber.19570900322.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANatri+maleonitrin%C4%91ithiolat&​amp;​rft.atitle=Beitr%C3%A4ge+zur+Chemie+des+Schwefelkohlenstoffs+und+Selenkohlenstoffs%2C+II.+Die+Kondensierende+Spontan-Entschwefelung+von+Salzen+und+Estern+der+Cyan-Dithioameisens%C3%A4ure.+Freie+Cyan-Dithioameisens%C3%A4ure&​amp;​rft.au=G.+B%C3%A4hr+and+G.+Schleitzer&​amp;​rft.aulast=G.+B%C3%A4hr+and+G.+Schleitzer&​amp;​rft.date=1957&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=3&​amp;​rft.jtitle=Chemische+Berichte&​amp;​rft.pages=438-443&​amp;​rft.volume=90&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2Fcber.19570900322&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011200428
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.367 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1151/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66115/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3612/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1775/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.077/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.99 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 225.225 ​     1 -total
 + ​92.27% ​ 207.822 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​71.41% ​ 160.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_new
 + ​18.58% ​  ​41.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.81% ​  ​37.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 + ​14.27% ​  ​32.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  9.83%   ​22.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 +  9.00%   ​20.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7907;​p_ch&#​7845;​t_natri
 +  7.95%   ​17.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Hazards
 +  7.55%   ​16.999 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811207-0!canonical and timestamp 20181011200428 and revision id 41620872
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1872--natri-maleonitrin-ithiolatla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)