User Tools

Site Tools


1873---ng-ch-ula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1873---ng-ch-ula-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Đặng Châu thị</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố cấp huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của Đặng Châu thị" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Dzhzsy_%289%29.jpg/​250px-Dzhzsy_%289%29.jpg"​ width="​250"​ height="​166"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Dzhzsy_%289%29.jpg/​375px-Dzhzsy_%289%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Dzhzsy_%289%29.jpg/​500px-Dzhzsy_%289%29.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​598"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Dengzhou map.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ab/​Dengzhou_map.png"​ width="​250"​ height="​239"​ data-file-width="​223"​ data-file-height="​213"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Đặng Châu thị trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​31.843%;​left:​81.133%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Đặng Châu thị" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Đặng Châu thị" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Đặng Châu thị</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Hà Nam</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Địa cấp thị</​th><​td>​
 +Nam Dương</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +2.294 km<​sup>​2</​sup>​ (886 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1,500,000 (2.005)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +653.8/​km<​sup>​2</​sup>​ (1,​693/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​474170 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đặng Châu</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​邓州</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​鄧州</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Dèngzhōu</​span></​i>​),​ trước đây là <​b>​Đặng huyện</​b>​ (邓县), là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khu vực đô thị của thành phố có diện tích 35 km² với dân số là 300.000 người. Thành phố nằm ở tây nam của tỉnh Hà Nam và gần ranh giới với hai tỉnh Hồ Bắc và Thiểm Tây. Thành phố nằm tại điểm trung tâm của một tam giác giữa ba tỉnh lị là Trịnh Châu, Vũ Hán và Tây An, và cách đều cả ba thành phố. Đặng Châu là một thành phố có lịch sử lâu dài tại Trung Quốc.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhai đạo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Hương</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +<​h3><​span id="​Nhai_.C4.91.E1.BA.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhai_đạo">​Nhai đạo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hoa Châu (花洲街道)</​li>​
 +<​li>​Cổ Thành (古城街道)</​li>​
 +<​li>​Thoan Hà (湍河街道)</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​La Trang (罗庄镇)</​li>​
 +<​li>​Cấp Than (汲滩镇)</​li>​
 +<​li>​Nhương Đông (穰东镇)</​li>​
 +<​li>​Mạnh Lâu (孟楼镇)</​li>​
 +<​li>​Lâm Bái (林扒镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Cấu Lâm (构林镇)</​li>​
 +<​li>​Thập Lâm (十林镇)</​li>​
 +<​li>​Trương Thôn (张村镇)</​li>​
 +<​li>​Đô Ti (都司镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Triệu Tập (赵集镇)</​li>​
 +<​li>​Lưu Tập (刘集镇)</​li>​
 +<​li>​Tang Trang (桑庄镇)</​li>​
 +<​li>​Bành Kiều (彭桥镇)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Trương Lâu (张楼乡)</​li>​
 +<​li>​Bạch Ngưu (白牛乡)</​li>​
 +<​li>​Hạ Tập (夏集乡)</​li>​
 +<​li>​Bùi Doanh (裴营乡)</​li>​
 +<​li>​Văn Cừ (文渠乡)</​li>​
 +<​li>​Cao Tập (高集乡)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Đào Doanh (陶营乡)</​li>​
 +<​li>​Tiểu Dương Doanh (小杨营乡)</​li>​
 +<​li>​Yêu Điếm (腰店乡)</​li>​
 +<​li>​Long Yển (龙堰乡)</​li>​
 +<​li>​Cửu Long (九龙乡)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang thông tin chính thức <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Trung)</​b></​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trịnh Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Trung Nguyên  •  Nhị Thất  •  Quản Thành  •  Kim Thủy  •  Thượng Nhai  •  Huệ Tể  •  Tân Trịnh  •  Đăng Phong  •  Tân Mật  •  Củng Nghĩa  •  Huỳnh Dương  •  Trung Mưu</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​35"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hà Nam trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​130px-China-Henan.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​195px-China-Henan.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​260px-China-Henan.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Pottery palace 1.JPG" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​120px-Pottery_palace_1.JPG"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​180px-Pottery_palace_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​240px-Pottery_palace_1.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khai Phong</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cổ Lâu  •  Long Đình  •  Thuận Hà  •  Vũ Vương Đài  •  Kim Minh  •  Kỷ  •  Thông Hứa  •  Úy Thị  •  Khai Phong  •  Lan Khảo</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lạc Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tây Công  •  Lão Thành  •  Triền Hà  •  Giản Tây  •  Cát Lợi  •  Lạc Long  •  Yển Sư  •  Mạnh Tân  •  Tân An  •  Loan Xuyên  •  Tung  •  Nhữ Dương  •  Nghi Dương  •  Lạc Ninh  •  Y Xuyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bình Đỉnh Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân Hoa  •  Vệ Đông  •  Trạm Hà  •  Thạch Long  •  Vũ Cương  •  Nhữ Châu  •  Bảo Phong  •  Diệp  •  Lỗ Sơn  •  Giáp</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​An Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bắc Quan  •  Văn Phong  •  Ân Đô  •  Long An  •  Lâm Châu  •  An Dương  •  Thang Âm  •  Hoạt  •  Nội Hoàng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạc Bích</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kỳ Tân  •  Sơn Thành  •  Hạc Sơn  •  Tuấn  •  Kỳ</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tân Hương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vệ Tân  •  Hồng Kỳ  •  Phượng Tuyền  •  Mục Dã  •  Vệ Huy  •  Huy Huyện  •  Tân Hương  •  Hoạch Gia  •  Nguyên Dương  •  Diên Tân  •  Phong Khâu  •  Trường Viên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tiêu Tác</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Giải Phóng  •  Sơn Dương  •  Trung Trạm  •  Mã Thôn  •  Mạnh Châu  •  Thấm Dương  •  Tu Vũ  •  Bác Ái  •  Vũ Trắc  •  Ôn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộc Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hoa Long  •  Thanh Phong  •  Nam Lạc  •  Phạm  •  Đài Tiền  •  Bộc Dương</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hứa Xương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ngụy Đô  •  Kiến An  •  Vũ Châu  •  Trường Cát  •  Yên Lăng  •  Tương Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tháp Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nguyên Hối  •  Yển Thành  •  Triệu Lăng  •  Vũ Dương  •  Lâm Dĩnh</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tam Môn Hiệp</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hồ Tân  •  Thiểm Châu  •  Nghĩa Mã  •  Linh Bảo  •  Thằng Trì  •  Lô Thị</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ngọa Long  •  Uyển Thành  •  Đặng Châu  •  Nam Triệu  •  Phương Thành  •  Tây Hạp  •  Trấn Bình  •  Nội Hương  •  Tích Xuyên  •  Xã Kỳ  •  Đường Hà  •  Tân Dã  •  Đồng Bách</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thương Khâu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lương Viên  •  Tuy Dương  •  Vĩnh Thành  •  Ngu Thành  •  Dân Quyền  •  Ninh Lăng  •  Tuy  •  Hạ Ấp  •  Chá Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tín Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Sư Hà  •  Bình Kiều  •  Tức  •  Hoài Tân  •  Hoàng Xuyên  •  Quang Sơn  •  Cố Thủy  •  Thương Thành  •  La Sơn  •  Tân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Chu Khẩu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Xuyên Vị  •  Hạng Thành  •  Phù Câu  •  Tây Hoa  •  Thương Thủy  •  Thái Khang  •  Lộc Ấp  •  Đan Thành  •  Hoài Dương  •  Trầm Khâu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trú Mã Điếm</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dịch Thành  •  Xác Sơn  •  Bí Dương  •  Toại Bình  •  Tây Bình  •  Thượng Thái  •  Nhữ Nam  •  Bình Dư  •  Tân Thái  •  Chính Dương</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tế Nguyên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​32°43′9″B</​span>​ <span class="​longitude">​112°05′2″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​32,​71917°B 112,​08389°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​32.71917;​ 112.08389</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181015202458
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.506 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3172/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 63726/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2069/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.113/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.88 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 409.811 ​     1 -total
 + ​77.25% ​ 316.577 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​55.51% ​ 227.490 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.76% ​  ​52.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&​agrave;​_Nam_(Trung_Qu&#​7889;​c)
 + ​11.78% ​  ​48.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.78%   ​31.865 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.01%   ​28.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.90%   ​28.287 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.88%   ​28.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.39%   ​18.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811488-0!canonical and timestamp 20181015202458 and revision id 24042016
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1873---ng-ch-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)