User Tools

Site Tools


1875--feira-de-santanala-gi

Feira de Santana là một thành phố Brasil. Thành phố này thuộc bang Bahia. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 591.707 người. Đây là thành phố đông dân thứ 31 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Bahia

1875--feira-de-santanala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)