User Tools

Site Tools


1882--dante-di-loretola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1882--dante-di-loretola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Dante Di Loreto</​b>​ là một nhà biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ, hay còn được biết đến là giám đốc sản xuất của bộ phim truyền hình của hãng 20th Century Fox, <​i>​Glee</​i>​.<​sup id="​cite_ref-flash_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Trước khi anh cùng Ryan Murphy và Brad Falchuk sáng lập ra <​i>​Glee</​i>,​ Di Loreto cũng sản xuất vài chương trình truyền hình và một vài bộ phim điện ảnh đáng chú ý. Anh đã nằm trong đội sản xuất của phim <​i>​Pretty/​Handsome</​i>,​ <i>My Lousiana Sky</​i>,​ <​i>​Temple Grandin</​i>​ và <​i>​Die,​ Mommie, Die!</​i>,​ bộ phim giúp anh nhận được giải thưởng Sundance Film Festival’s Special Jury Prize.<​sup id="​cite_ref-flash_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Di Loreto sau đó cũng đã trở thành Chủ tịch Sản xuất của hãng Ryan Murphy Television, và sau đó cũng đã làm giám đốc sản xuất <​i>​Glee</​i>​. Trước khi làm việc cho Ryan Murphy, Di Loreto cũng đã trở thành người sáng lập hãng Bill Kenwright Ltd.<sup id="​cite_ref-flash_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<p>Di Loreto đã tốt nghiệp trường University of California, Santa Barbara. Và sau đó đã nhận M.F.A. từ American Film Institute. Hiện anh đang sống tại Los Angeles, California.<​sup id="​cite_ref-flash_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Dante Di Loreto</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011015151
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 690/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22742/​2097152 bytes
 +Template argument size: 901/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1547/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.75 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 172.799 ​     1 -total
 + ​39.33% ​  ​67.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_writer
 + ​23.66% ​  ​40.892 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.66% ​  ​37.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.63% ​  ​32.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.43% ​  ​24.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Glee
 + ​12.76% ​  ​22.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.58% ​  ​20.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IMDb_name
 + ​11.02% ​  ​19.042 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.73%   ​13.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808956-0!canonical and timestamp 20181011015151 and revision id 41125175
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1882--dante-di-loretola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)