User Tools

Site Tools


1886--chi-n-d-ch-atlantala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1886--chi-n-d-ch-atlantala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chiến dịch Atlanta</​b>​ là một chuỗi các trận đánh diễn ra tại Mặt trận miền Tây thời Nội chiến Hoa Kỳ, trên khắp khu vực tây bắc Georgia và lân cận Atlanta trong mùa hè năm 1864. Thiếu tướng miền Bắc William T. Sherman đã tiến quân tràn vào Georgia từ vùng lân cận Chattanooga,​ Tennessee, bắt đầu từ tháng 5 năm 1864, đối đầu với đại tướng miền Nam Joseph E. Johnston.
 +</​p><​p>​Binh đoàn Tennessee của Johnston đã rút lui về phía Atlanta trước những đòn tấn công bọc sườn liên tiếp của đối phương. Đến tháng 7, tổng thống miền Nam đã thay thế Johnston bằng viên tướng hung hăng John Bell Hood, người bắt đầu thách thức quân miền Bắc bằng một loạt các cuộc công kích trực diện gây thiệt hại lớn. Quân đội của Hood cuối cùng bị vây hãm tại Atlanta và thành phố đã thất thủ ngày 2 tháng 9, góp phần đưa cuộc nội chiến đi nhanh đến hồi kết.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Bonds,​ Russell S. <​i>​War Like the Thunderbolt:​ The Battle and Burning of Atlanta</​i>​. Yardley, PA: Westholme Publishing, 2009. ISBN 978-1-59416-100-1.</​li>​
 +<​li>​Castel,​ Albert. <​i>​Decision in the West: The Atlanta Campaign of 1864</​i>​. Lawrence: University Press of Kansas, 1992. ISBN 0-7006-0748-X.</​li>​
 +<​li>​Eicher,​ David J. <​i>​The Longest Night: A Military History of the Civil War</​i>​. New York: Simon &amp; Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.</​li>​
 +<​li>​Esposito,​ Vincent J. <​i>​West Point Atlas of American Wars</​i>​. New York: Frederick A. Praeger, 1959. OCLC 5890637. The collection of maps (without explanatory text) is available online at the West Point website.</​li>​
 +<​li>​Foote,​ Shelby. <​i>​The Civil War: A Narrative</​i>​. Vol. 3, <​i>​Red River to Appomattox</​i>​. New York: Random House, 1974. ISBN 0-394-74913-8.</​li>​
 +<​li>​Kennedy,​ Frances H., ed. <​i>​The Civil War Battlefield Guide</​i>​. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. ISBN 0-395-74012-6.</​li>​
 +<​li>​McDonough,​ James Lee, and James Pickett Jones. <​i>​War so Terrible: Sherman and Atlanta</​i>​. New York: W. W. Norton &amp; Co., 1987, ISBN 0-393-02497-0.</​li>​
 +<​li>​McKay,​ John E. "​Atlanta Campaign."​ In <​i>​Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History</​i>,​ edited by David S. Heidler and Jeanne T. Heidler. New York: W. W. Norton &amp; Company, 2000. ISBN 0-393-04758-X.</​li>​
 +<​li>​Welcher,​ Frank J. <​i>​The Union Army, 1861–1865 Organization and Operations</​i>​. Vol. 2, <​i>​The Western Theater</​i>​. Bloomington:​ Đại học Indiana Press, 1993. ISBN 0-253-36454-X.</​li>​
 +<​li>​National Park Service battle descriptions</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Luvaas,​ Jay, and Harold W. Nelson, eds. <​i>​Guide to the Atlanta Campaign: Rocky Face Ridge to Kennesaw Mountain</​i>​. Lawrence: University Press of Kansas, 2008. ISBN 978-070061570-4.</​li></​ul>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​33°44′56″B</​span>​ <span class="​longitude">​84°23′17″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​33,​749°B 84,​388°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​33.749;​ -84.388</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181013061044
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.182 seconds
 +Preprocessor visited node count: 956/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18229/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7902/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 954 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 137.406 ​     1 -total
 + ​50.32% ​  ​69.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_chi&#​7871;​n_tranh
 + ​24.70% ​  ​33.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​14.14% ​  ​19.424 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​13.12% ​  ​18.022 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Hoa_K&#​7923;​
 + ​11.63% ​  ​15.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.97%   ​12.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​OCLC
 +  7.89%   ​10.847 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.20%    9.896      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Catalog_lookup_link
 +  6.99%    9.601      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_United_States
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809874-0!canonical and timestamp 20181013061044 and revision id 26457276
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1886--chi-n-d-ch-atlantala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)