User Tools

Site Tools


1887--nguy-n-h-cla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1887--nguy-n-h-cla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Húc</​b>​ (chữ Hán, 阮頊, 1379 - 1469)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ còn có tên là <​b>​Nguyễn Đình Húc</​b>,​ tự: <b>Di Tân</​b>,​ hiệu: <​b>​Cúc Trang</​b>;​ là nhà thơ và là quan nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​b>​Nguyễn Húc</​b>​ là người người làng Kệ Sơn (nôm: Cậy Sơn) xã Hiệp Sơn (nay là thôn Kệ Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Cha ông là Nguyễn Đình Đỉnh, đỗ Thái học sinh (sau này gọi là Tiến sĩ) thời nhà Trần.
 +</​p><​p>​Theo <​i>​Dư địa chí Hải Dương</​i>,​ thì Nguyễn Húc sinh năm Kỷ Mùi (1379) tại làng Kệ Sơn. Ông là người văn võ song toàn. Khi quân nhà Minh (Trung Quốc) kéo sang xâm lược nước Việt, ông tập hợp lực lượng, chiến đấu lại. Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Nguyễn Húc mang toàn bộ lực lượng hưởng ứng, được Lê Lợi phong làm phó tướng, trấn giữ miền Đông Bắc. Sau kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Húc được bổ nhiệm làm Tri phủ ở Bắc Ninh. 
 +Ông làm quan thanh liêm, chính trực, được nhân dân kính trọng. Khi triều đình nhà Hậu Lê mâu thuẫn nội bộ, một số công thần bị giết oan, ông cáo quan về quê vui thú điền viên. Ông mất năm Kỷ Sửu (1469), thọ 90 tuổi. Nhớ công ơn của ông, nhân dân lập đền thờ trên núi Thiên Kỳ, làng Kệ Sơn. Nhà thờ họ và di duệ của ông hiện vẫn còn ở tại đây. Tương truyền, Nguyễn Húc là bạn thân của danh thần Nguyễn Trãi. Sau khi xảy ra vụ án Lệ Chi Viên, ông đã mang di hài Nguyễn Trãi về Kệ Sơn mai táng. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa tìm được di tích <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tác phẩm của Nguyễn Húc có: <​b>​Cưu đài tập</​b>​ (còn gọi là <​b>​Cưu đài thi tập</​b>​). Đây là tập thơ văn chữ Hán và chữ Nôm, phần lớn được sáng tác dưới thời thuộc Minh, gồm khoảng 150 bài với nhiều thể thơ: nhạc phủ, từ khúc, cổ phong, thơ luật Đường...và cả ca dao.
 +</​p><​p>​Trong tập có bài tựa do Nguyễn Húc viết năm Thuận Thiên thứ 2 (1429) đời Lê Thái Tổ. Hiện nay ở Thư viện Khoa học xã hội (Hà Nội) còn giữ được một bản chép lại, mang ký hiệu <​i>​A.2132</​i>​ <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Thơ Nguyễn Húc chất chứa nhiều cảm xúc buồn thương của một kẻ sĩ ẩn dật trong thời mất nước (hơi lạc với âm điệu hùng hồn của thời đại chống Minh<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​) như các bài: "Phong vũ thán" (<​i>​Than cảnh gió mưa</​i>​),​ "​Hiểu thán" (<​i>​Buổi sáng than phiền</​i>​),​ "Hàn dạ độc lập" (<​i>​Một mình trong đêm lạnh</​i>​),​ "Phong vũ hối" (<​i>​Gió mưa mù mịt</​i>​),​ v.v...Ông cũng có làm một số bài nói về nỗi cô đơn, lạnh lùng của người khuê nữ, như: "Phong vũ khuê tư" (<​i>​Nỗi niềm phòng khuê trong mưa gió</​i>​),​ "Thu khuê oán" (<​i>​Nỗi oán phòng khuê mùa thu</​i>​)...
 +Và mặc dù có một số bài thơ viết về việc nhà vua đi dẹp loạn, về tình cảm đối với dân, về quan hệ của tác giả đối với bạn hữu...Song nhìn chung, <​i>​Cưu đài tập</​i>​ rất ít đề cập tới những vấn đề cụ thể về thế sự, dân tâm, về gia cảnh của tác giả…<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Về mặt nghệ thuật, thể cách thơ ông đa dạng, phóng túng, ít gò gẫm <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Thơ ông có 6 bài thơ được chép trong <​i>​Toàn Việt thi lục</​i>,​ và 1 bài được chép trong Lịch triều hiến chương loại chí (phần "Văn tịch chí"​).
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Trần Văn Giáp, <​i>​Tìm hiểu kho sách Hán Nôm</​i>,​ mục: "Cưu đài tập"​. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003.</​li>​
 +<​li>​Bùi Duy Tân, mục từ: "​Nguyễn Húc" trong <​i>​Từ điển văn học</​i>​ (bộ mới). Nhà xuất bản Thế giới, 2004.</​li>​
 +<​li>​Trần Thị Băng Thanh (chủ biên), <​i>​Văn học thế kỷ XV-XVII</​i>,​ mục từ: "​Nguyễn Húc". Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2004.</​li>​
 +<​li>​Nhiều người soạn, <​i>​Từ điển bách khoa Việt Nam</​i>,​ mục từ "​Nguyễn Húc"</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tài liệu học tập Lịch sử Hải Dương, trang 29</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ghi theo Bùi Duy Tân, <​i>​Từ điển văn học</​i>​ (bộ mới, tr.1147). Sách <​i>​Văn học thế kỷ XV-XVII</​i>​ (tr. 250) và Trần Văn Giáp (<​i>​Tìm hiểu kho sách Hán Nôm</​i>,​ tr. 897) đều ghi ông là người huyện Đông Triều, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem chi tiết tại đây: [1].</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo Trần Văn Giáp, tr.897.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nhận định của Từ điển bách khoa Việt Nam, mục từ Nguyễn Húc.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Lược theo Bùi Duy Tân, tr. 1147-1148.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo <​i>​Từ điển bách khoa Việt Nam</​i>,​ mục từ "​Nguyễn Húc"​.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181017104311
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.040 seconds
 +Preprocessor visited node count: 146/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2083/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   7.339      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   7.339      1 -total
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810156-0!canonical and timestamp 20181017104310 and revision id 36354559
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1887--nguy-n-h-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)