User Tools

Site Tools


1889--zl-n-v-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1889--zl-n-v-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​ffe5cc;">​Zlín Region (<​i>​Zlínský kraj</​i>​)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"​ title="​Thể loại"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background-color:​ #​ffe5cc;">​Vùng
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.5em;"><​div><​img alt="​Zlin-Hotel Moskva a Velke kino.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG/​256px-Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG"​ width="​256"​ height="​192"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG/​384px-Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG/​512px-Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<table style="​width:​ 100%; background: none; align=center;​ border: none; padding: 0; margin: 0"><​tbody><​tr class="​mergedrow"><​td style="​width:​50%;​ text-align: center; vertical-align:​ bottom;"><​div style="​padding-top:​ 0.4em"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Zlin_Region.svg/​120px-Flag_of_Zlin_Region.svg.png"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Zlin_Region.svg/​180px-Flag_of_Zlin_Region.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Zlin_Region.svg/​240px-Flag_of_Zlin_Region.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1200"/></​div><​p><​span title="">​ Cờ </​span></​p></​td>​
 +<td style="​width:​50%;​ text-align: center; vertical-align:​ bottom;"><​div style="​padding-top:​ 0.4em"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Zlin_Region_CoA_CZ.svg/​90px-Zlin_Region_CoA_CZ.svg.png"​ width="​90"​ height="​108"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Zlin_Region_CoA_CZ.svg/​135px-Zlin_Region_CoA_CZ.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Zlin_Region_CoA_CZ.svg/​180px-Zlin_Region_CoA_CZ.svg.png 2x" data-file-width="​996"​ data-file-height="​1200"/></​div><​p><​span title=""> ​ Biểu trưng ​ </​span></​p></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​td>​
 +</​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Cộng hòa Séc</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các phần phân chia"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quận
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Quận Kroměříž,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Quận Uherské Hradiště,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Quận Vsetín,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Quận Zlín</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Thủ phủ/Trụ sở vùng"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thủ phủ
 +</th>
 +<​td>​Zlín ​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên điểm cao nhất"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Điểm cao nhất
 +</th>
 +<​td>​Čertův mlýn
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Độ cao điểm cao nhất trên mặt biển"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - cao độ
 +</td>
 +<​td>​1.206 m (3.957 ft)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Diện tích"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Diện tích
 +</th>
 +<​td>​3.964 km<​sup>​2</​sup>​ (1.531 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tổng dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Dân số
 +</th>
 +<​td>​597.051 (<​i>​tháng 3 năm 2011</​i>​)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mật độ dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mật độ
 +</th>
 +<​td>​151 /​km<​sup>​2</​sup>​ (391 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Thủ lĩnh"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thống đốc
 +</th>
 +<​td>​Jiří Čunek
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Mã khác"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​ISO 3166-2
 +</th>
 +<​td>​CZ-ZL
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mã khác 1"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Biển số xe
 +</th>
 +<td>Z
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<div style="​width:​256px;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​position:​relative"><​div style="​position:​relative"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Zlinsky_kraj.svg/​256px-Zlinsky_kraj.svg.png"​ width="​256"​ height="​147"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Zlinsky_kraj.svg/​384px-Zlinsky_kraj.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Zlinsky_kraj.svg/​512px-Zlinsky_kraj.svg.png 2x" data-file-width="​3417"​ data-file-height="​1956"/></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr title="​Website chính thức/​chính"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​b>​Website:​ </b> http://​www.kr-zlinsky.cz/​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zlin_districts.png/​260px-Zlin_districts.png"​ width="​260"​ height="​178"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zlin_districts.png/​390px-Zlin_districts.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zlin_districts.png/​520px-Zlin_districts.png 2x" data-file-width="​956"​ data-file-height="​655"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vùng Zlín</​b>​ (tiếng Séc: Zlínský kraj) là một vùng của Cộng hòa Séc, nằm ở đông trung bộ của vùng lịch sử Bohemia. Vùng này có dân số là 597.051 người (thời điểm tháng 3 năm 2011), diện tích là 3964 km2. Thủ phủ vùng đóng tại thành phố Zlín, tên vùng được đặt theo tên thủ phủ.
 +Điểm cao nhất nằm ở Čertův mlýn có độ cao 1.206 mét (3.957 ft)
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181017020608
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.411 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2472/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34963/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4015/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 359.974 ​     1 -total
 + ​72.88% ​ 262.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​14.01% ​  ​50.422 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​12.88% ​  ​46.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​10.51% ​  ​37.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 + ​10.34% ​  ​37.235 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.35%   ​33.650 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_c&#​7911;​a_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_S&​eacute;​c
 +  8.74%   ​31.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.64%   ​31.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  3.85%   ​13.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_list_long
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​810479-0!canonical and timestamp 20181017020608 and revision id 41435745
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1889--zl-n-v-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)