User Tools

Site Tools


1891--chi-n-d-ch-franklin-nashvillela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1891--chi-n-d-ch-franklin-nashvillela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Franklin-Nashville_campaign.svg/​400px-Franklin-Nashville_campaign.svg.png"​ width="​400"​ height="​298"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Franklin-Nashville_campaign.svg/​600px-Franklin-Nashville_campaign.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Franklin-Nashville_campaign.svg/​800px-Franklin-Nashville_campaign.svg.png 2x" data-file-width="​1757"​ data-file-height="​1307"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ chiến dịch Franklin-Nashville <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff0000; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Quân miền Nam</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #0000ff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Quân miền Bắc</​p></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chiến dịch Franklin-Nashville</​b>,​ hay còn có tên gọi <​b>​Chiến dịch Tennessee của Hood</​b>,​ là một chuỗi các trận đánh diễn ra tại Mặt trận miền Tây thời Nội chiến Hoa Kỳ, trong các ngày từ 18 tháng 9 đến 27 tháng 12 năm 1864,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ thuộc địa phận các bang Alabama, Tennessee, và tây bắc Georgia. Binh đoàn Tennessee của Liên minh miền Nam dưới quyền trung tướng John Bell Hood đã tiến từ Atlanta theo hướng bắc để uy hiếp các tuyến liên lạc giữa thiếu tướng William T. Sherman với khu vực trung tâm Tennessee. Sau một nỗ lực ngắn ngủi nhằm truy đuổi Hood, Sherman đã quay trở lại Atlanta và bắt đầu Cuộc tiến quân ra biển của mình, để cho các lực lượng của thiếu tướng George H. Thomas đối đầu với Hood.
 +</​p><​p>​Hood hy vọng sẽ đánh bại được đội quân của thiếu tướng John Schofield trước khi họ tập hợp với Thomas, nhưng trong trận Spring Hill ngày 29 tháng 11, những sự phối hợp kém cỏi của phe miền Nam đã giúp cho Schofield chạy thoát được. Ngày hôm sau, Hood cho phát động một loạt những đợt công kích chính diện một cách vô ích vào hệ thống công sự của Schofield trong trận Franklin, và hứng chịu tổn thất nặng nề. Schofield sau đó đã rút lui và hội quân được với Thomas tại Nashville, Tennessee. Trong các ngày 15-16 tháng 12, đội quân kết hợp của Thomas đã tấn công lực lượng đã bị kiệt quệ của Hood và đánh tan nó trong trận Nashville, buộc Hood phải dẫn quân chạy về Tupelo, Mississippi.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Welcher,​ quyển II, trg 583.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Connelly,​ Thomas L. <​i>​Autumn of Glory: The Army of Tennessee 1862–1865</​i>​. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1971. ISBN 0-8071-2738-8.</​li>​
 +<​li>​Eicher,​ David J. <​i>​The Longest Night: A Military History of the Civil War</​i>​. New York: Simon &amp; Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.</​li>​
 +<​li>​Esposito,​ Vincent J. <​i>​West Point Atlas of American Wars</​i>​. New York: Frederick A. Praeger, 1959. OCLC 5890637. The collection of maps (without explanatory text) is available online at the West Point website.</​li>​
 +<​li>​Jacobson,​ Eric A., and Richard A. Rupp. <​i>​For Cause &amp; for Country: A Study of the Affair at Spring Hill and the Battle of Franklin</​i>​. Franklin, TN: O'More Publishing, 2007. ISBN 0-9717444-4-0.</​li>​
 +<​li>​Kennedy,​ Frances H., ed. <​i>​The Civil War Battlefield Guide</​i>​. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. ISBN 0-395-74012-6.</​li>​
 +<​li>​McPherson,​ James M., ed. <​i>​Battle Chronicles of the Civil War: 1864</​i>​. Connecticut:​ Grey Castle Press, 1989. ISBN 1-55905-024-1. First published in 1989 by McMillan.</​li>​
 +<​li>​Nevin,​ David, and the Editors of Time-Life Books. <​i>​Sherman'​s March: Atlanta to the Sea</​i>​. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1986. ISBN 0-8094-4812-2.</​li>​
 +<​li>​Sword,​ Wiley. <​i>​The Confederacy'​s Last Hurrah: Spring Hill, Franklin, and Nashville</​i>​. Lawrence: University Press of Kansas, 1993. ISBN 0-7006-0650-5. First published with the title <​i>​Embrace an Angry Wind</​i>​ in 1992 by HarperCollins.</​li>​
 +<​li>​Welcher,​ Frank J. <​i>​The Union Army, 1861–1865 Organization and Operations</​i>​. Vol. 2, <​i>​The Western Theater</​i>​. Bloomington:​ Đại học Indiana Press, 1993. ISBN 0-253-36454-X.</​li>​
 +<​li>​Wills,​ Brian Steel. <​i>​The Confederacy'​s Greatest Cavalryman: Nathan Bedford Forrest</​i>​. Lawrence: University Press of Kansas, 1992. ISBN 0-7006-0885-0.</​li>​
 +<​li>​National Park Service Battle Summaries</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181013070131
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 385/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13754/​2097152 bytes
 +Template argument size: 942/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 240/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 737 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.330 ​     1 -total
 + ​69.06% ​  ​56.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Campaignbox_Franklin-Nashville_Campaign
 + ​36.58% ​  ​30.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Campaign
 + ​32.68% ​  ​26.903 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​11.59% ​   9.540      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Hoa_K&#​7923;​
 + ​10.01% ​   8.238      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.37%    6.888      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​OCLC
 +  6.50%    5.353      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Catalog_lookup_link
 +  5.47%    4.500      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.56%    3.754      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Legend
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​811009-0!canonical and timestamp 20181013070131 and revision id 14278949
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1891--chi-n-d-ch-franklin-nashvillela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)