User Tools

Site Tools


1892--l-ng-vi-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1892--l-ng-vi-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trịnh Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Trung Nguyên  •  Nhị Thất  •  Quản Thành  •  Kim Thủy  •  Thượng Nhai  •  Huệ Tể  •  Tân Trịnh  •  Đăng Phong  •  Tân Mật  •  Củng Nghĩa  •  Huỳnh Dương  •  Trung Mưu</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​35"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hà Nam trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​130px-China-Henan.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​195px-China-Henan.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​China-Henan.png/​260px-China-Henan.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Pottery palace 1.JPG" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​120px-Pottery_palace_1.JPG"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​180px-Pottery_palace_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Pottery_palace_1.JPG/​240px-Pottery_palace_1.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khai Phong</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cổ Lâu  •  Long Đình  •  Thuận Hà  •  Vũ Vương Đài  •  Kim Minh  •  Kỷ  •  Thông Hứa  •  Úy Thị  •  Khai Phong  •  Lan Khảo</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lạc Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tây Công  •  Lão Thành  •  Triền Hà  •  Giản Tây  •  Cát Lợi  •  Lạc Long  •  Yển Sư  •  Mạnh Tân  •  Tân An  •  Loan Xuyên  •  Tung  •  Nhữ Dương  •  Nghi Dương  •  Lạc Ninh  •  Y Xuyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bình Đỉnh Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân Hoa  •  Vệ Đông  •  Trạm Hà  •  Thạch Long  •  Vũ Cương  •  Nhữ Châu  •  Bảo Phong  •  Diệp  •  Lỗ Sơn  •  Giáp</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​An Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bắc Quan  •  Văn Phong  •  Ân Đô  •  Long An  •  Lâm Châu  •  An Dương  •  Thang Âm  •  Hoạt  •  Nội Hoàng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạc Bích</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kỳ Tân  •  Sơn Thành  •  Hạc Sơn  •  Tuấn  •  Kỳ</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tân Hương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vệ Tân  •  Hồng Kỳ  •  Phượng Tuyền  •  Mục Dã  •  Vệ Huy  •  Huy Huyện  •  Tân Hương  •  Hoạch Gia  •  Nguyên Dương  •  Diên Tân  •  Phong Khâu  •  Trường Viên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tiêu Tác</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Giải Phóng  •  Sơn Dương  •  Trung Trạm  •  Mã Thôn  •  Mạnh Châu  •  Thấm Dương  •  Tu Vũ  •  Bác Ái  •  Vũ Trắc  •  Ôn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộc Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hoa Long  •  Thanh Phong  •  Nam Lạc  •  Phạm  •  Đài Tiền  •  Bộc Dương</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hứa Xương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ngụy Đô  •  Kiến An  •  Vũ Châu  •  Trường Cát  •  Yên Lăng  •  Tương Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tháp Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nguyên Hối  •  Yển Thành  •  Triệu Lăng  •  Vũ Dương  •  Lâm Dĩnh</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tam Môn Hiệp</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hồ Tân  •  Thiểm Châu  •  Nghĩa Mã  •  Linh Bảo  •  Thằng Trì  •  Lô Thị</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ngọa Long  •  Uyển Thành  •  Đặng Châu  •  Nam Triệu  •  Phương Thành  •  Tây Hạp  •  Trấn Bình  •  Nội Hương  •  Tích Xuyên  •  Xã Kỳ  •  Đường Hà  •  Tân Dã  •  Đồng Bách</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thương Khâu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lương Viên  •  Tuy Dương  •  Vĩnh Thành  •  Ngu Thành  •  Dân Quyền  •  Ninh Lăng  •  Tuy  •  Hạ Ấp  •  Chá Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tín Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Sư Hà  •  Bình Kiều  •  Tức  •  Hoài Tân  •  Hoàng Xuyên  •  Quang Sơn  •  Cố Thủy  •  Thương Thành  •  La Sơn  •  Tân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Chu Khẩu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Xuyên Vị  •  Hạng Thành  •  Phù Câu  •  Tây Hoa  •  Thương Thủy  •  Thái Khang  •  Lộc Ấp  •  Đan Thành  •  Hoài Dương  •  Trầm Khâu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trú Mã Điếm</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dịch Thành  •  Xác Sơn  •  Bí Dương  •  Toại Bình  •  Tây Bình  •  Thượng Thái  •  Nhữ Nam  •  Bình Dư  •  Tân Thái  •  Chính Dương</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tế Nguyên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
1892--l-ng-vi-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)