User Tools

Site Tools


1898--nh-n-giangla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1898--nh-n-giangla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Nhạn Giang</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Chuyển tự Chữ Hán</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Vị trí tại Trung Quốc<​br/><​small>​Vị trí tại Trung Quốc</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Nhạn Giang trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​33.266%;​left:​79.069%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Nhạn Giang" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Nhạn Giang" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Nhạn Giang</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Tứ Xuyên</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Địa cấp thị</​th><​td>​
 +Tư Dương</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.633 km<​sup>​2</​sup>​ (631 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2002)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1,​050,​000</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +643/​km<​sup>​2</​sup>​ (1,​670/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​641300 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nhạn Giang</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​雁江区</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Yànjiāng qū</​span></​i>​) là một khu (quận) thuộc thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhai đạo</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​1.2</​span>​ <span class="​toctext">​Hương</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li>​Tư Khê 资溪街道)</​li>​
 +<​li>​Liên Long 莲花街道)</​li>​
 +<​li>​Tam Hiền Từ 三贤祠街道)</​li>​
 +<​li>​Sư Tử Sơn (狮子山街道)</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Nhạn Giang (雁江镇)</​li>​
 +<​li>​Tùng Đào (松涛镇)</​li>​
 +<​li>​Bảo Đài (宝台镇)</​li>​
 +<​li>​Lâm Giang (临江镇)</​li>​
 +<​li>​Bảo Gia (保和镇)</​li>​
 +<​li>​Trung Gia (中和镇)</​li>​
 +<​li>​Tô Sơn (丹山镇)</​li>​
 +<​li>​Tiểu Viện (小院镇)</​li>​
 +<​li>​Ngũ Hoàng (伍隍镇)</​li>​
 +<​li>​Nam Tân (南津镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Trung Nghĩa (忠义镇)</​li>​
 +<​li>​Phong Dụ (丰裕镇)</​li>​
 +<​li>​Tường Bồ (祥符镇)</​li>​
 +<​li>​Lão Quân (老君镇)</​li>​
 +<​li>​Đông Phong (东峰镇)</​li>​
 +<​li>​Kham Gia (堪嘉镇)</​li>​
 +<​li>​Thạch Lĩnh (石岭镇)</​li>​
 +<​li>​Nghênh Tiếp (迎接镇)</​li>​
 +<​li>​Bi Ký (碑记镇)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tân Trường (新场乡)</​li>​
 +<​li>​Hồi Long (回龙乡)</​li>​
 +<​li>​Thanh Thủy (清水乡)</​li></​ul><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​30°07′3″B</​span>​ <span class="​longitude">​104°39′8″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​30,​1175°B 104,​65222°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​30.11750;​ 104.65222</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Địa cấp thị Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khu (1)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nhạn Giang</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​5"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Tư Dương tại Tứ Xuyên"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png/​80px-Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png"​ width="​80"​ height="​67"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png/​120px-Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png/​160px-Location_of_Ziyang_Prefecture_within_Sichuan_%28China%29.png 2x" data-file-width="​880"​ data-file-height="​740"/></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huyện (2)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​An Nhạc• Lạc Chí</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huyện cấp thị (1)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Giản Dương</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện của Tứ Xuyên</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Chinesecoin.jpg/​30px-Chinesecoin.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Chinesecoin.jpg/​45px-Chinesecoin.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Chinesecoin.jpg/​60px-Chinesecoin.jpg 2x" data-file-width="​425"​ data-file-height="​425"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Trung Quốc ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181029213912
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.332 seconds
 +Real time usage: 0.415 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2913/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30020/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2033/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.107/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.53 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 351.246 ​     1 -total
 + ​88.11% ​ 309.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​67.00% ​ 235.330 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.82% ​  ​38.019 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.84%   ​31.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.51%   ​26.394 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.49%   ​22.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.45%   ​22.667 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.77%   ​16.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.61%   ​12.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​432;​_D&#​432;&#​417;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808410-0!canonical and timestamp 20181029213912 and revision id 26422477
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1898--nh-n-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)