User Tools

Site Tools


1899--navalafuentela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1899--navalafuentela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Navalafuente</​span><​br/><​span class="​nickname"​ style="​font-size:​78%">​Navalafuente</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Vista_a%C3%A9rea_de_Navalafuente.jpg/​250px-Vista_a%C3%A9rea_de_Navalafuente.jpg"​ width="​250"​ height="​162"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Vista_a%C3%A9rea_de_Navalafuente.jpg/​375px-Vista_a%C3%A9rea_de_Navalafuente.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​d5/​Vista_a%C3%A9rea_de_Navalafuente.jpg 2x" data-file-width="​436"​ data-file-height="​282"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Navalafuente_Spain.svg/​100px-Flag_of_Navalafuente_Spain.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Navalafuente_Spain.svg/​150px-Flag_of_Navalafuente_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Navalafuente_Spain.svg/​200px-Flag_of_Navalafuente_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Escudo_de_Navalafuente.svg/​100px-Escudo_de_Navalafuente.svg.png"​ width="​100"​ height="​177"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Escudo_de_Navalafuente.svg/​150px-Escudo_de_Navalafuente.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Escudo_de_Navalafuente.svg/​200px-Escudo_de_Navalafuente.svg.png 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​975"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Navalafuente"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg/​250px-Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg.png"​ width="​250"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg/​375px-Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg/​500px-Navalafuente_%28Madrid%29_mapa.svg.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​400"/><​br/><​small>​Vị trí của Navalafuente</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Navalafuente trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​27.321%;​left:​48.98%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Navalafuente"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Navalafuente"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Vùng</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of the Community of Madrid.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​30px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​40px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​700"/>​ Madrid</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Valero Alonso de Miguel</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất liền</​th><​td>​
 +11,​75 km<​sup>​2</​sup>​ (454 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +0/​km<​sup>​2</​sup>​ (0/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center">​
 +<span class="​postal-code">​28... <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.navalafuente.org</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Navalafuente</​b>​ là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị Navalafuente có diện tích 11,75 km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là 1039 người. Đô thị Navalafuente nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable"​ style="​width:​400px;​ text-align:​center"><​caption>​Biến động dân số của Navalafuente từ năm 1991 đến 2008
 +
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​1991
 +</th>
 +<​th>​1996
 +</th>
 +<​th>​2001
 +</th>
 +<​th>​2004
 +</th>
 +<​th>​2008
 +</​th></​tr><​tr><​td>​326
 +</td>
 +<​td>​459
 +</td>
 +<​td>​588
 +</td>
 +<​td>​714
 +</td>
 +<​td>​1039
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các đô thị của Cộng đồng Madrid</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​La Acebeda  •  Ajalvir • ​ Alameda del Valle • ​ El Álamo  •  Alcalá de Henares • ​ Alcobendas • ​ Alcorcón • ​ Aldea del Fresno • ​ Algete • ​ Alpedrete • ​ Ambite • ​ Anchuelo • ​ Aranjuez • ​ Arganda del Rey • ​ Arroyomolinos • ​ El Atazar  •  Batres • ​ Becerril de la Sierra • ​ Belmonte de Tajo • ​ El Berrueco  •  Berzosa del Lozoya • ​ Boadilla del Monte • ​  El Boalo • ​ Braojos • ​ Brea de Tajo • ​ Brunete • ​ Buitrago del Lozoya • ​ Bustarviejo • ​ Cabanillas de la Sierra • ​ La Cabrera  •  Cadalso de los Vidrios • ​ Camarma de Esteruelas • ​  Campo Real • Canencia • ​ Carabaña • ​ Casarrubuelos • ​ Cenicientos • ​ Cercedilla • ​ Cervera de Buitrago • ​ Chapinería • ​ Chinchón • ​ Ciempozuelos • ​ Collado Mediano • ​ Collado Villalba • ​ Colmenar de Oreja • ​ Colmenar del Arroyo • ​ Colmenar Viejo • ​ Colmenarejo • ​ Corpa • ​ Coslada • ​ Cubas de la Sagra • ​ El Escorial • ​ Estremera • ​ Fresnedillas de la Oliva • ​ Fresno de Torote • ​ Fuenlabrada • ​ Fuente el Saz de Jarama • ​ Fuentidueña de Tajo • ​ Galapagar • ​ Garganta de los Montes • Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago • ​ Gascones • ​ Getafe • ​ Griñón • ​ Guadalix de la Sierra • ​ Guadarrama • ​ La Hiruela  •  Horcajo de la Sierra • ​ Horcajuelo de la Sierra • ​ Hoyo de Manzanares • ​ Leganés • ​ Loeches • ​ Lozoya • ​ Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias • ​ Madarcos • ​ Madrid • ​ Majadahonda • ​ Manzanares el Real • ​ Meco • ​ Miraflores de la Sierra • ​ El Molar • ​ Los Molinos • ​ Montejo de la Sierra • ​ Moraleja de Enmedio • ​ Moralzarzal • ​ Morata de Tajuña • ​ Móstoles • ​ Navacerrada • ​ Navalafuente • Navalagamella • ​ Navalcarnero • ​ Navarredonda y San Mamés • ​ Navas del Rey • ​ Nuevo Baztán • ​ Olmeda de las Fuentes • ​ Orusco de Tajuña • ​ Paracuellos de Jarama • ​ Parla • ​ Pedrezuela • ​ Pelayos de la Presa • ​ Perales de Tajuña • ​ Pezuela de las Torres • ​ Pinilla del Valle • ​ Pinto • ​ Piñuécar-Gandullas • ​ Pozuelo de Alarcón • ​ Pozuelo del Rey • ​ Puebla de la Sierra • ​ Puentes Viejas • ​ Quijorna • ​ Rascafría • ​ Redueña • ​ Ribatejada • ​ Rivas-Vaciamadrid • ​ Robledillo de la Jara • ​ Robledo de Chavela • Robregordo • ​ Las Rozas de Madrid  •  Rozas de Puerto Real • ​ San Agustín del Guadalix • ​ San Fernando de Henares • ​ San Lorenzo de El Escorial • ​ San Martín de la Vega • ​ San Martín de Valdeiglesias • ​ San Sebastián de los Reyes • ​ Santa María de la Alameda • Santorcaz • ​ Los Santos de la Humosa  •  La Serna del Monte  •  Serranillos del Valle • ​ Sevilla la Nueva • ​ Somosierra • ​ Soto del Real • ​ Talamanca de Jarama • ​ Tielmes • ​ Titulcia • ​ Torrejón de la Calzada • ​ Torrejón de Velasco • ​ Torrelaguna • ​ Torrelodones • ​ Torremocha de Jarama • ​ Torres de la Alameda • ​ Tres Cantos • ​ Valdaracete • ​ Valdeavero • Valdelaguna • ​ Valdemanco • ​ Valdemaqueda • ​ Valdemorillo • ​ Valdemoro • ​ Valdeolmos-Alalpardo • ​ Valdepiélagos • ​ Valdetorres de Jarama • ​ Valdilecha • ​ Valverde de Alcalá • ​ El Vellón  •  Venturada • ​ Villa del Prado • ​ Villaconejos • ​ Villalbilla • ​ Villamanrique de Tajo • ​ Villamanta • ​ Villamantilla • ​ Villanueva de la Cañada • ​ Villanueva del Pardillo • Villanueva de Perales • ​ Villar del Olmo • ​ Villarejo de Salvanés • ​ Villaviciosa de Odón • ​ Villavieja del Lozoya • ​ Zarzalejo</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of the Community of Madrid"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​50px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png"​ width="​50"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​75px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​100px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​700"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181029081419
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 0.492 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3706/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 60349/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3983/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.118/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 393.812 ​     1 -total
 + ​73.93% ​ 291.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​72.32% ​ 284.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​54.74% ​ 215.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.92% ​  ​50.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  8.52%   ​33.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  7.91%   ​31.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&​ocirc;​_th&#​7883;​_c&#​7911;​a_C&#​7897;​ng_&#​273;&#​7891;​ng_Madrid
 +  6.86%   ​27.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.77%   ​22.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.62%   ​22.148 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808698-0!canonical and timestamp 20181029081419 and revision id 23708451
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1899--navalafuentela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)