User Tools

Site Tools


1900--nguy-n-th-i-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1900--nguy-n-th-i-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #a2d736; color: black;">​Nguyên Thái Định Đế<​br/>​元泰定帝 <​br/>​Dã Tôn Thiết Mộc Nhi Hãn <​br/>​也孫鐵木兒汗</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Hoàng đế Trung Hoa, Khả Hãn Mông Cổ <​small>​(chi tiết...)</​small></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​a2d736;">​Hoàng đế Đại Nguyên</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trị vì</​th><​td>​
 +4 tháng 10, 1323 – 15 tháng 8, 1328 <​br/>​(<​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000316.000000</​span>​316 ngày)<​div class="​timeline-wrapper"><​map name="​timeline_f6a26b750e2234dce5bca25e7dff9805"/><​img usemap="#​timeline_f6a26b750e2234dce5bca25e7dff9805"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​timeline/​f6a26b750e2234dce5bca25e7dff9805.png"/></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đăng quang</​th><​td>​
 +4 tháng 10 năm 1323 tại Đại đô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +<​span>​Nguyên Anh Tông</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kế nhiệm</​th><​td>​
 +<​span>​Nguyên Thiên Thuận Đế</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​a2d736;">​Khả Hãn Mông Cổ (danh nghĩa)</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tại vị</​th><​td>​
 +4 tháng 10, 1323 – 15 tháng 8, 1328 <​br/>​(<​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000316.000000</​span>​316 ngày)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Cách Kiên hãn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kế nhiệm</​th><​td>​
 +A Tốc Cát Bát</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​a2d736;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thê thiếp</​th><​td>​
 +Babukhan Khatun</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên đầy đủ</​th><​td>​
 +Bột Nhi Chỉ Cân Dã Tôn Thiết Mộc Nhi (孛兒只斤也孫鐵木兒,​ Borjigin Yesüntemür,​ <span style="​display:​inline-block;​ font-weight:​normal;​ font-family:'​Menk Hawang Tig', 'Menk Qagan Tig', 'Menk Garqag Tig', 'Menk Har_a Tig', 'Menk Scnin Tig', 'Oyun Gurban Ulus Tig', 'Oyun Qagan Tig', 'Oyun Garqag Tig', 'Oyun Har_a Tig', 'Oyun Scnin Tig', '​Mongolian BT', '​Mongolian Baiti',​ 'Noto Sans Mongolian',​ '​Mongol Usug', '​Mongolian White',​ '​MongolianScript',​ '​Code2000',​ '​Menksoft Qagan';​ font-size: 1.5em; line-height:​ 1em; -ms-writing-mode:​tb-lr;​writing-mode:​tb-lr;​-webkit-writing-mode:​ vertical-lr;​ writing-mode:​ vertical-lr;​ vertical-align:​text-top;">​ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ</​span>​)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Niên hiệu</​th><​td>​
 +Thái Định (泰定): 1324 - tháng 2, 1328<​br/>​Trí Hòa (致和): tháng 2, 1328 - tháng 9, 1328</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Miếu hiệu</​th><​td>​
 +Tấn Tông</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thân phụ</​th><​td>​
 +Gammala</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thân mẫu</​th><​td>​
 +Buyan Kelmish của Khunggirat</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +28 tháng 11, 1293</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +15 tháng 8, 1328<​span style="​display:​none">​(1328-08-15)</​span>​ (34 tuổi)<​br/>​Thương Đô</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nguyên Thái Định Đế</​b>​ (1293 - 1328) hay <​b>​Nguyên Tấn Tông</​b>,​ tên thật là <​b>​Borjigin Yesun Temur</​b>​ (Hán Việt: Bột Nhi Chỉ Cân Dã Tôn Thiết Mộc Nhi). Là vị hoàng đế thứ sáu của nhà Nguyên và là đại hãn thứ 10 của Mông Cổ. Ông là chắt của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt và là con của tướng Cam Ma Thích. Lên kế vị sau khi Nguyên Anh Tông bị ám sát.
 +</​p><​p>​Ở Trung Quốc, Dã tôn Thiết Mộc Nhi là người rất thích cách truyền thống của người Mông Cổ. Ông được gọi là Hoàng đế Tấn Tông từ tên thời đại của ông. Tên của ông có nghĩa là "Khan sắt số 9" trong tiếng Mông Cổ.
 +</​p><​p>​Ông có lẽ là hoàng đế được viếng thăm bởi nhà sư Phanxicô Odoric, người đã để lại một kỷ lục tuyệt vời về chuyến đi của ông.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Dã Tôn Thiết Mộc Nhi là con của Cam Ma Thích, từng nối nghiệp cha làm Tấn Vương và có nhiệm vụ trấn giữ vùng biên giới phía Bắc, tức Mạc Bắc. Tuy sống ở Mạc Bắc nhưng Dã Tôn Thiết Mộc Nhi vẫn luôn theo dõi sát sao mọi hành động của kinh thành.
 +</​p><​p>​Tháng 8 năm 1323, gian thần Thiết Thất bày mưu với Dã Tôn Thiết Mộc Nhi lật đổ Nguyên Anh Tông để đưa Dã Tôn Thiết Mộc Nhi lên ngôi. Sợ kế hoạch không thành hoặc bị bại lộ, Dã Tôn Thiết Mộc Nhi bí mật phái người tới Đại Đô báo cáo cho Nguyên Anh Tông biết để trị tội Thiết Thất. Tuy nhiên khi người mà Dã tôn Thiết Mộc Nhi phái đi chưa đến nơi thì lại phải quay về, vì Anh Tông đã bị sát hại.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau đó Thiết Thất lập Dã Tôn Thiết Mộc Nhi lên ngôi, lấy niên hiệu là Thái Định đế, miếu hiệu là Nguyên Tấn Tông. Còn Thiết Thất làm tri khu mật viện sự. Thiết Thất và đồng bọn của hắn cực kì độc ác làm Tấn Tông rất ghét chúng. Đầu năm 1324, Tấn Tông sai giết Thiết Thất và đồng bọn. Sau đó vua còn cho giết sạch hết con cháu của bọn chúng và củng cố lại địa vị hoàng đế Đại Nguyên mà các ngoại thích đã tranh giành từ cuối thời Nguyên Vũ Tông.
 +</​p><​p>​Là một người cai trị đã chiếm đoạt ngai vàng bởi mưu đồ và bạo lực, Tấn Tông đã cố gắng tìm sự hỗ trợ rộng nhất có thể. Để đảm bảo sự ủng hộ Hoàng đế từ dân chúng, ông đã cho thấy sự kính trọng của ông đối với truyền thống Nho giáo từ khi ông bắt đầu triều đại. Tuy nhiên, các quan chức Hồi giáo và Mông Cổ từ thảo nguyên (người đi cùng với ông từ Mông Cổ) đã chiếm đa số các thánh chỉ trong triều đình trong giai đoạn này. Kumeijil và Tas Temur phục vụ như những councillars lớn ở bên phải; Đảo Thích Sa là người quản lý các vấn đề chính phủ của Ban Thư ký Trung ương (中書省),​ sau đó là kiểm duyệt trưởng, và cuối cùng là councillar lớn của bên trái; và Andachu, quản lý của Cục Quân sự.
 +</​p><​p>​Ngoài Dawlat Shah, có hai người Hồi giáo, Ubaidullah và Bayanchar, là người quản lý các vấn đề của chính phủ trong Ban thư ký. Mahumud Shah và Hasan Khoja quản lý Cục Quân sự. Ngược lại với người Hồi giáo, các quan chức Trung Quốc ít gây ảnh hưởng đến chính quyền. Điểm cao của các hoạt động của đối tác Mông Cổ thuộc quyền sở hữu của hoàng đế, chính quyền đã miễn trừ các Kitô hữu và người Hồi giáo từ bất kỳ khoản thanh toán nào và đảm bảo khoản thanh toán khổng lồ được hứa hẹn bởi giới quý tộc Mông Cổ để đổi lấy hàng xa xỉ (тансаг).
 +</​p><​p>​Nguyên Tấn Tông lên án sự lãng phí của triều đình trong việc mua đá quý đắt tiền, được nhập khẩu bởi các thương gia nước ngoài, và được bán với giá gấp mười lần giá trị của họ, trong khi những người dân lại còn nghèo đói. Năm 1326, Ozbeg Khan của hãn quốc Kim Trướng đã tặng một con báo săn cho vua Nguyên, người đã trả lại các khoản tài trợ vàng, bạc, tiền mặt và lụa.
 +</​p><​p>​Trong triều đại của Thái Định đế đã chia đế chế thành 18 phòng ban được kiểm soát bởi một hội đồng có tên là "Lãnh chúa của các tỉnh";​ trước đây nó đã được chia thành 12 đơn vị. Các báo cáo đã được trình bày về tình trạng của các tỉnh Yuan đã đầy đủ các khiếu nại về người Lamas, được trang bị con dấu vàng của họ, cưỡi ngựa về tỉnh làm cho sự tha hóa và đối xử với người dân một cách đáng xấu hổ. Họ đưa vào những ngôi nhà riêng, lái xe ra khỏi thuyền trưởng của họ, đánh lừa vợ của họ, và làm nhiều như họ mong muốn. Nỗi sợ hãi của những người Mông Cổ và Lamas đã ngăn cản Khan làm bất cứ điều gì có hiệu quả lúc đầu. Cuối cùng, ông ta cấm Lạt Ma vào Trung Quốc. Bên cạnh Phật giáo, hoàng đế đã bỏ quên sự thờ phượng cổ đại của bầu trời Mông Cổ.
 +</​p><​p>​Nguyên Tấn Tông Dã Tôn Thiết Mộc Nhi chăm lo triều chính, yêu mến nhân dân. Trong 5 năm ở ngôi, ông đã làm nhiều việc tốt với triều đình và dân chúng. Tuy vậy ông lại không tiếp thu ý kiến của các đại thần, trung thần,... Do vậy nên con đường cải cách chính trị của ông gặp nhiều khó khăn.
 +</​p><​p>​Nguyên Tấn Tông đã chọn chính sách khoan dung không cần thiết nên chính sự, kỷ cương ngày càng lỏng lẻo. Những tên địa chủ lợi dụng sự tin tưởng của triều đình mà cướp bóc của cải, chiếm đoạt ruộng đất của dân nghèo. Những quý tộc có nhiều âm mưu cũng nổi dậy làm loạn, đánh giết lẫn nhau và chống lại triều đình. Những kẻ cướp bóc luôn làm quấy rối đời sống xã hội.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tấn Tông đã rời bỏ quyền quản trị của đế chế cho trợ lý của ông Đảo Thích Sa và Khatun Babukhan khi ông đột nhiên qua đời tại Thượng Đô vào ngày 15 tháng 8 năm 1328 trong một chuyến tuần du bất thường. Con trai ông là A Tốc Cát Bát đã được Đảo Thích Sa lập làm vua, nhưng thế lực của ông đã nhanh chóng bị đánh bại bởi Nguyên Văn Tông ba tháng sau đó trong chiến tranh của hai đô.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181027063202
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.624 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1745/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35054/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3413/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 241/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 575.809 ​     1 -total
 + ​87.09% ​ 501.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​85.74% ​ 493.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.87%   ​45.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  7.14%   ​41.112 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Age_in_years_and_days
 +  5.45%   ​31.396 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  5.23%   ​30.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  3.93%   ​22.622 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +  3.02%   ​17.412 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i_theo_ng&​agrave;​y
 +  2.62%   ​15.096 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_ng&​agrave;​y_Gregory
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​808959-0!canonical and timestamp 20181027063201 and revision id 40784708
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1900--nguy-n-th-i-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)