User Tools

Site Tools


1901--danh-s-ch-c-c-tr-ch-i-street-fighterla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1901--danh-s-ch-c-c-tr-ch-i-street-fighterla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đây là những trò chơi điện tử thuộc trò chơi Street Fighter.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​ul><​li><​i>​Street Fighter</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +</​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​ul><​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i>​ (ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST, Commodore Amiga, DOS)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II</​i>​ (Game Boy - bao gồm 4 phần đầu của SFII [SFII:​TWW-SSFII])</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i>​ (PlayStation - part of <​i>​Street Fighter Collection Vol. 2(US)</​i>/<​i>​Capcom Generation Vol. 5: Fighters(Japan)</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i>​ (Sega Saturn</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i>​ (Super Famicom/​Super NES)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II - The World Warrior</​i>​ (Wii)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i>​ (Super Famicom/​Super NES - thuộc <​i>​Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i>​ (Mega Drive/​Genesis - thuộc <​i>​Street Fighter II' - Special Champion Edition</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i>​ (PlayStation</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' </​i>​(Sega Master System)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Champion Edition</​i>​ (Sega Saturn</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' Turbo</​i>​ / <​i>​Street Fighter II' - Hyper Fighting</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting</​i>​ (Super Famicom/​Super NES)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' - Special Champion Edition</​i>​ / <​i>​Street Fighter II' Plus</​i>​ (Mega Drive/​Genesis)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' Turbo</​i>​ / <​i>​Street Fighter II' - Hyper Fighting</​i>​ (PlayStation</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter II' Turbo - Hyper Fighting</​i>​ (Xbox 360 - có thể tải được qua Xbox Live Arcade, phát hành ngày 2 tháng 8 năm 2006)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (Super Famicom/​Super NES)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (Mega Drive/​Genesis)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (PlayStation</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (Sega Saturn</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (Atari ST, Commodore Amiga, DOS)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II - The New Challengers</​i>​ (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i>​ (Panasonic 3DO)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ (DOS, Amiga, Amiga CD32)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i>​ (PlayStation</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i>​ (Sega Saturn</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i>​ (PlayStation2 - thuộc <​i>​Capcom Classics Collection Volume 2</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo</​i>/​ <​i>​Super Street Fighter II X - Grand Master Challenge</​i>​ (Xbox - thuộc <​i>​Capcom Classics Collection Volume 2</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II X Grand Master Challenge for Matching Service</​i>​ (Dreamcast - chỉ phát hành tại Nhật Bản)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo Revival</​i>​ / <​i>​Super Street Fighter II X Revival</​i>​ (Game Boy Advance)</​li>​
 +<​li><​i>​Super Street Fighter II Turbo HD Remix</​i>​ (Xbox 360 - tải được qua Xbox Live Arcade, PlayStation 3 - tải được qua PlayStation Network.)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +</​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​ul><​li><​i>​Street Fighter Alpha - Warriors'​ Dreams</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter Alpha - Warriors'​ Dreams</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero</​i>​ (Game Boy Color)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha - Warriors'​ Dreams</​i>​ (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha - Warriors'​ Dreams</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero</​i>​ (PlayStation)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha - Warriors'​ Dreams</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero</​i>​ (Sega Saturn)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2</i> / <​i>​Street Fighter Zero 2</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter Alpha 2</i> / <​i>​Street Fighter Zero 2</i> (Super Famicom / Super NES)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2</i> / <​i>​Street Fighter Zero 2</i> (PlayStation)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2</i> / <​i>​Street Fighter Zero 2</i> (Sega Saturn)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2</i> (DOS - chỉ phát hành tại Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Zero 2' </i> (PlayStation)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2 Gold</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero 2' </i> (Sega Saturn - thuộc <​i>​Street Fighter Collection</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 2 Gold</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero 2' </i> (PlayStation - thuộc <​i>​Street Fighter Collection</​i>​)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 3</i> / <​i>​Street Fighter Zero 3</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter Alpha 3</i> / <​i>​Street Fighter Zero 3</i> (PlayStation)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 3</i> / <​i>​Street Fighter Zero 3 - Saikyou-ryuu Dojo</​i>​ (Sega Dreamcast) - Chơi trực tuyến</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Zero 3</i> (Sega Saturn - chỉ phát hành tại Nhật)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 3 Upper</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero 3 Upper</​i>​ (Game Boy Advance)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Alpha 3 Max</​i>​ / <​i>​Street Fighter Zero 3 Double Upper</​i>​ (PSP)</​li></​ul></​li></​ul><​p>​Trong <​i>​Street Fighter Zero Fighters Generation</​i>​ bao gồm (PlayStation 2):
 +</p>
 +<​ul><​li><​ul><​li><​i>​Street Fighter Zero 2 Arrange (Street Fighter Alpha 2)</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Zero 2 Alpha Arrange (Street Fighter Zero 2'​)</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter Zero 3 Arrange (Street Fighter Zero 3 Upper)</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Hyper Street Fighter Zero</​i></​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​ul><​li><​i>​Street Fighter III: New Generation</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter III: New Generation</​i>​ (Sega Dreamcast - thuộc <​i>​Street Fighter III: Double Impact</​i>​)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack</​i>​ (Sega Dreamcast - thuộc <​i>​Street Fighter III: Double Impact</​i>​)</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future</​i><​br/>​Bản sửa chữa:
 +<​ul><​li><​i>​Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future</​i>​ (Sega Dreamcast)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future</​i>​ (PlayStation 2 - chỉ phát hành tại Nhật, thuộc <​i>​Street Fighter Anniversary Collection</​i>​ ở Bắc Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter III: 3rd Strike - Fight for the Future</​i>​ (Xbox - thuộc <​i>​Street Fighter Anniversary Collection</​i>​)</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​ul><​li><​i>​Street Fighter IV</​i><​br/>​Các phiên bản khác:
 +</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181012175835
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 922/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38185/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3394/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.964 ​     1 -total
 + ​99.81% ​  ​93.790 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​78.25% ​  ​73.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Street_Fighter
 + ​32.76% ​  ​30.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​10.92% ​  ​10.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikia
 +  4.99%    4.685      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh
 +  4.60%    4.318      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_trim
 +  3.91%    3.674      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.49%    3.276      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikia/​list
 +  2.94%    2.758      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap_begin
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809122-0!canonical and timestamp 20181012175835 and revision id 26458565
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1901--danh-s-ch-c-c-tr-ch-i-street-fighterla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)