User Tools

Site Tools


1914--gi-n-d-ngla-gi

Giản Dương (giản thể: 简阳; phồn thể: 简陽; bính âm: Jiǎnyáng) là một thành phố cấp huyện tại địa cấp thị Tư Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

 • Giản Thành (简城镇)
 • Thạch Kiều (石桥镇)
 • Tân Thị (新市镇)
 • Thạch Bàn (石盘镇)
 • Đông Khê (东溪镇)
 • Bình Tuyền (平泉镇)
 • Hòa Phong (禾丰镇)
 • Vân Long (云龙镇)
 • Tam Tinh (三星镇)
 • Dưỡng Mã (养马镇)
 • Cổ Gia (贾家镇)
 • Thanh Long (青龙镇)
 • Tam Xá (三岔镇)
 • Trấn Kim (镇金镇)
 • Thạch Chung (石鐘镇)
 • Thi Gia (施家镇)
 • Tam Hiệp (三合镇)
 • Bình Vũ (平武镇)
 • Kim Mã (金马镇)
 • Đạp Thủy (踏水镇)
 • Giang Nguyên (江源镇)
 • Lô Gia (芦葭镇)
 • Thảo Trì (草池镇)
 • Dại Bình Kiều (太平桥镇)
 • Thạch Bản Đắng (石板凳镇)
 • Dũng Tuyền (涌泉镇)
 • Ngũ Hiệp (五合乡)
 • Phúc Điền (福田乡)
 • Hoành Duyên (宏缘乡)
 • Chu Gia (周家乡)
 • Bình Oa (平窝乡)
 • Vũ Miếu (武庙乡)
 • Cao Minh (高明乡)
 • Ngọc Thành (玉成乡)
 • Tô Cảnh (丹景乡)
 • Vọng Thủy (望水乡)
 • Thanh Phong (清风乡)
 • Vĩnh Ninh (永宁乡)
 • Ngũ Tinh (五星乡)
 • Phi Long (飞龙乡)
 • Linh Tiên (灵仙乡)
 • Ngũ Chỉ (五指乡)
 • Tân Dân (新民乡)
 • Tân Tinh (新星乡)
 • Đồng Hợp (同合乡)
 • Lão Long (老龙乡)
 • Tráng Khê (壮溪乡)
 • Hải Loa (海螺乡)
 • Đàm Quán (坛罐乡)
 • Lôi Gia (雷家乡)
 • An Lạc (安乐乡)
 • Phổ An (普安乡)
 • Bình Tức (平息乡)
 • Lão Quân Tĩnh (老君井乡)
 • Đổng Gia Canh (董家埂乡)
1914--gi-n-d-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)