User Tools

Site Tools


1939--c-t-kh-t-ala-gi

Cốt khí tía hay đoản kiếm tía, ve ve cái (danh pháp: Tephrosia purpurea) là loài thực vật có hoa thuộc họ Đậu. Cây cốt khí tía có ở Ấn Độ, Sri Lanka[1] và Việt Nam, tại những nơi đất bạc màu.

Sử dụng làm thuốc đánh cá.

1939--c-t-kh-t-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)