User Tools

Site Tools


1945--aparecida-de-goi-niala-gi

Aparecida de Goiânia là một thành phố Brasil. Thành phố này thuộc bang Goiás. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 510.770 người. Đây là thành phố đông dân thứ 37 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Goiás

1945--aparecida-de-goi-niala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)