User Tools

Site Tools


1962--s-o-jo-o-de-meritila-gi

São João de Meriti là một thành phố Brasil. Thành phố này thuộc bang Rio de Janeiro. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 469.827 người. Đây là thành phố đông dân thứ 43 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Rio de Janeiro

1962--s-o-jo-o-de-meritila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)