User Tools

Site Tools


1992---ng-ch-nh-kla-gi

Đặng Chánh Kỷ hay Đặng Chính Kỷ (các tên khác: Đặng Đức Chêm, Đặng Tùng Mậu), (1890 - 1931), là một nhà cách mạng Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám. Sau này ông trở thành bí thư huyện ủy đầu tiên của huyện Nam Đàn.

Ông quê làng Hoành Sơn (nay là xã Khánh Sơn), tổng Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông nội của Đặng Chính Kỷ là Đặng Đức Uẩn, cử nhân khoa Mậu Thìn (1868). Ông Đặng Đức Uẩn làm quan dưới triều Tự Đức có tiếng là thanh liêm. Thân sinh của Đặng Chính Kỷ là Đặng Đức Hoà, học giỏi nhưng chỉ thích ở quê làm nghề thầy thuốc. Người cha qua đời lúc Đặng Chính Kỷ mới lên 3 tuổi, đến 14 tuổi thì ông nội và mẹ lần lượt qua đời.[1]

Đặng Chánh Kỷ đã sáng tác "Bài ca cách mạng" để tuyên truyền, cổ động, nhằm thúc đẩy phong trào cách mạng ở các huyện chưa có những cuộc đấu tranh quyết liệt như các huyện khác:

"..Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước, 
Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên. 
Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, 
Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi. 
Không có lẽ ta ngồi chịu chết? 
Phải cùng nhau cương quyết một phen. 
Tổng này, xã nọ kết liên, 
Ta hò, ta hét, thét lên mau nào ! 
Trên gió cả cờ đào phất thẳng, 
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra 
Giữa thành một trận xông pha, 
Bên kia đạn sắt bên ta gan vàng.."

Tên ông được đặt cho một trường Trung học cơ sở tại huyện Nam Đàn Nghệ An[2]

1992---ng-ch-nh-kla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)