User Tools

Site Tools


2017--navas-del-reyla-gi

Navas del Rey là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị Navas del Rey có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Navas del Rey nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

2017--navas-del-reyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)