User Tools

Site Tools


2025--ph-c-h-ng-h-m-anla-gi

Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Thạch Gia Trang
Trường An • Kiều Đông • Kiều Tây • Tân Hoa • Dụ Hoa • Tỉnh Hình • Lộc Tuyền • Cảo Thành • Tấn Châu • Tân Lạc • Thâm Trạch • Vô Cực • Triệu • Linh Thọ • Cao Ấp • Nguyên Thị • Tán Hoàng • Bình Sơn • Tỉnh Hình • Loan Thành • Chính Định • Hành Đường
China Hebei stub.svg
Hà Bắc trong Trung Quốc
Đường Sơn
Lộ Bắc  • Lộ Nam  • Cổ Dã  • Khai Bình  • Phong Nhuận  • Phong Nam  • Tào Phi Điện  • Tuân Hóa  • Thiên An  • Loan Châu  • Loan Nam  • Lạc Đình  • Thiên Tây  • Ngọc Điền
Tần Hoàng Đảo
Hải Cảng  • Sơn Hải Quan  • Bắc Đới Hà  • Xương Lê  • Phủ Ninh  • Lô Long  • Thanh Long
Hàm Đan
Tùng Đài  • Hàm Sơn  • Phục Hưng  • Phong Phong  • Vũ An  • Hàm Đan  • Lâm Chương  • Thành An  • Đại Danh  • Thiệp  • Từ  • Phì Hương  • Vĩnh Niên  • Khâu  • Kê Trạch  • Quảng Bình  • Quán Đào  • Ngụy  • Khúc Chu
Hình Đài
Kiều Đông  • Kiều Tây  • Nam Cung  • Sa Hà  • Hình Đài  • Lâm Thành  • Nội Khâu  • Bách Hương  • Long Nghiêu  • Nhâm  • Nam Hòa  • Ninh Tấn  • Cự Lộc  • Tân Hà  • Quảng Tông  • Bình Hương  • Uy  • Thanh Hà  • Lâm Tây
Bảo Định
Tân Thị  • Liên Trì  • Trác Châu  • An Quốc  • Cao Bi Điếm  • Mãn Thành  • Thanh Uyển  • Dịch  • Từ Thủy  • Lai Nguyên  • Định Hưng  • Thuận Bình  • Đường  • Vọng Đô  • Lai Thủy  • Cao Dương  • An Tân  • Hùng  • Dung Thành  • Khúc Dương  • Phụ Bình  • Bác Dã  • Lễ
Trương Gia Khẩu
Kiều Tây  • Kiều Đông  • Tuyên Hóa  • Hạ Hoa Viên  • Trương Bắc  • Khang Bảo  • Thượng Nghĩa  • Cô Nguyên  • Uất  • Dương Nguyên  • Hoài An  • Vạn Toàn  • Hoài Lai  • Trác Lộc  • Xích Thành  • Sùng Lễ
Thừa Đức
Song Kiều  • Song Loan  • Ưng Thủ Doanh Tử  • Thừa Đức  • Hưng Long  • Bình Tuyền  • Loan Bình  • Long Hóa  • Phong Ninh  • Khoan Thành  • Vi Trường
Thương Châu
Vận Hà  • Tân Hoa  • Bạc Đầu  • Nhâm Khâu  • Hoàng Hoa  • Hà Giản  • Thương  • Thanh  • Đông Quang  • Hải Hưng  • Diêm Sơn  • Túc Ninh  • Nam Bì  • Ngô Kiều  • Hiến  • Mạnh Thôn
Lang Phường
An Thứ  • Quảng Dương  • Bá Châu  • Tam Hà  • Cố An  • Vĩnh Thanh  • Hương Hà  • Đại Thành  • Văn An  • Đại Xưởng
Hành Thủy
Đào Thành  • Ký Châu  • Thâm Châu  • Tảo Cường  • Vũ Ấp  • Vũ Cường  • Nhiêu Dương  • An Bình  • Cố Thành  • Cảnh  • Phụ Thành
TP cấp huyện trực thuộc tỉnh
Tân Tập  • Định Châu
2025--ph-c-h-ng-h-m-anla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)