User Tools

Site Tools


2036--nuevo-bazt-nla-gi

Nuevo Baztán là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị Nuevo Baztán có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Nuevo Baztán nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

2036--nuevo-bazt-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)