User Tools

Site Tools


2043--s-ng-r-cla-gi

Sông Rác (Lạc Giang) (có đoạn còn được gọi là sông Nhà Lê) là một con sông nhỏ chảy trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bắt nguồn từ hai nhánh phía tây Huyện Cẩm Xuyên và đổ ra Cửa Nhượng thuộc xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Nhượng [1][2].

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Thông tư 24/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Tĩnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/09/2018.
  • [ Xem vị trí trên Google Maps].
2043--s-ng-r-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)