User Tools

Site Tools


2056--immortal-nh-m-v-t-chuy-n-nghi-pla-gi

Immortal là một nhóm phản diện liên minh đấu vật chuyên nghiệp trong Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Nhóm bao gồm Hulk Hogan và Eric Bischoff (kayfabe Giám đốc của TNA), Abyss, Bully Ray, Gunner, người sáng lập TNA và AAA World Heavyweight Champion Jeff Jarrett, và vợ của anh Karen Jarrett, Matt Hardy, Mr. Anderson, Ric Flair và Scott Steiner. Nhhững thành viên trước đây bao gồm Chris Harris, Murphy, Rob Terry, Tommy Dreamer và Jeff Hardy, người được hai lần TNA World Heavyweight Champion trong thời gian anh là một thành viên của Immortal. Nhóm này được đặt tên theo biệt danh của Hogan, The Immortal.

  • Abyss's finishing moves
  • Anderson's finishing moves
  • Bully Ray's finishing moves
  • Flair's finishing moves
  • Gunner's finishing moves
  • Jarrett's finishing moves
  • Matt Hardy's finishing moves
  • Steiner's finishing moves
  • Nhạc Nền
2056--immortal-nh-m-v-t-chuy-n-nghi-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)