User Tools

Site Tools


2060---u-r-ng-ng-a-nhla-gi

Đậu răng ngựa nhỏ (danh pháp: Vicia sativa) là loài thực vật cố định đạm thuộc họ Đậu.

Có ít nhất 4 phân loài đã được công nhận:

  • Vicia sativa ssp. cordata (Hoppe) Asch. & Graebn.
  • Vicia sativa ssp. nigra (L.) Ehrh. – (= ssp./var. angustifolia, ssp. consobrina, ssp. cordata (Hoppe) Batt., ssp. cuneata, ssp. heterophylla, var. minor, var. nigra)
  • Vicia sativa ssp. sativa (= var. linearis, ssp. notata)
  • Vicia sativa ssp. segetalis (Thuill.) Arcang. (đôi khi được coi là thuộc ssp. nigra)
2060---u-r-ng-ng-a-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)