User Tools

Site Tools


2273---u-ki-mla-gi

Đậu kiếm (danh pháp: Canavalia gladiata) là loài thực vật thuộc họ Đậu.

Quả đậu kiếm được dùng làm thực phẩm ở châu Phi và châu Á[1].

  1. ^ Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (2004) Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables. PROTA Foundation, Wageningen; Backhuys, Leiden; CTA, Wageningen.

Phương tiện liên quan tới Canavalia gladiata tại Wikimedia Commons

2273---u-ki-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)