User Tools

Site Tools


2302--chi-u-b-mla-gi

Chi Đậu bướm (danh pháp: Centrosema)[1], là một chi dây leo ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, thuộc họ (Fabaceae). Các loài thuộc chi này:

2302--chi-u-b-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)