User Tools

Site Tools


2335--t-n-ch-ula-gi

Giang Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Nam Xương
Đông Hồ • Tây Hồ  • Thanh Vân Phổ  • Loan Lý  • Thanh Sơn Hồ  • Nam Xương (huyện)  • Tân Kiến  • An Nghĩa  • Tiến Hiền
Giang Tây trong Trung Quốc
Gốm sứ Cảnh Đức Trấn
Cảnh Đức Trấn
Châu Sơn  • Xương Giang  • Lạc Bình  • Phù Lương
Bình Hương
An Nguyên  • Tương Đông  • Liên Hoa  • Thượng Lật  • Lô Khê
Cửu Giang
Tầm Dương  • Nhèm Khê  • Cộng Thanh Thành  • Thụy Xương  • Cửu Giang  • Vũ Ninh  • Tu Thủy  • Vĩnh Tu  • Đức An  • Lư Sơn  • Đô Xương  • Hồ Khẩu  • Bành Trạch
Tân Dư
Du Thủy  • Phân Nghi
Ưng Đàm
Nguyệt Hồ  • Quý Khê  • Dư Giang
Cám Châu
Chương Cống • Thụy Kim • Nam Khang • Cám • Tín Phong • Đại Dư • Thượng Do • Sùng Nghĩa • An Viễn • Long Nam • Định Nam • Toàn Nam • Ninh Đô • Vu Đô • Hưng Quốc • Hội Xương • Tầm Ô • Thạch Thành
Cát An
Cát Châu  • Thanh Nguyên  • Tỉnh Cương Sơn  • Cát An  • Vĩnh Phong  • Vĩnh Tân  • Tân Can  • Thái Hòa  • Hiệp Giang  • Toại Xuyên  • An Phúc  • Cát Thủy  • Vạn An
Nghi Xuân
Viên Châu  • Phong Thành  • Chương Thụ  • Cao An  • Đồng Cổ  • Tĩnh An  • Nghi Phong  • Phụng Tân  • Vạn Tái  • Thượng Cao
Phủ Châu
Lâm Xuyên  • Nam Phong  • Lạc An  • Kim Khê • Nam Thành  • Đông Hương  • Tư Khê  • Nghi Hoàng  • Quảng Xương  • Lê Xuyên  • Sùng Nhân
Thượng Nhiêu
Tín Châu  • Đức Hưng  • Thượng Nhiêu  • Quảng Phong  • Bà Dương  • Vụ Nguyên  • Tiềm Sơn  • Dư Can  • Hoành Phong  • Dặc Dương  • Ngọc Sơn  • Vạn Niên
Xem thêm: Các đơn vị cấp huyện của Giang Tây
2335--t-n-ch-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)