User Tools

Site Tools


2337--itunes-live-from-soho-ep-c-a-adelela-gi

Cảnh báo: Tên hiển thị “<i>ITunes Live from SoHo</i> (EP của Adele)” ghi đè tên hiển thị “<i>iTunes Live from SoHo</i> (EP của Adele)” bên trên.

iTunes Live from SoHo là một EP của ca sĩ-nhạc sĩ người Anh Adele, phát hành ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại Mỹ. EP đạt vị trí 105 trên Billboard 200.

Khu vực Ngày Dạng đĩa Hãng đĩa
Mỹ 3 tháng 2 năm 2011[2] Nhạc số tải về XL
2337--itunes-live-from-soho-ep-c-a-adelela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)