User Tools

Site Tools


2369--l-c-l-c-s-ila-gi

Lục lạc sợi (danh pháp: Crotalaria juncea) là loài thực vật của vùng châu Á nhiệt đới, thuộc họ (Fabaceae).

Lục lạc sợi là nguồn phân xanh, chất xơ và có thể làm nhiên liệu sinh học.

Phương tiện liên quan tới Crotalaria juncea tại Wikimedia Commons

2369--l-c-l-c-s-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)