User Tools

Site Tools


2392--n-ng-c-ng-th-tr-nla-gi

Nông Cống là thị trấn huyện lị của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Nông Cống có diện tích 1,2 km², dân số năm 1999 là 3632 người,[1] mật độ dân số đạt 3027 người/km².

Thị trấn Nông Cống có diện tích 1,20 km²[3]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Nông Cống có số dân 3.632 người[3].

Thị trấn Nông Cống nằm ở phía tây của huyện Nông Cống.

Thị trấn Nông Cống được thành lập năm 1987 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Vạn Thiện, Vạn Hòa và Minh Thọ.[4].

Ngày 14/05/2015, sáp nhập toàn bộ 889,84 ha diện tích tự nhiên, 7.248 người của xã Minh Thọ; điều chinh 48,12 ha diện tích tự nhiên và 552 người (46,62 ha và 436 người của thôn Bài Đa; 1,5 ha và 116 người của thôn Thanh Ban) thuộc Xã Vạn Hòa; 74,61 ha diện tích tự nhiên và 1.217 người (30,59 ha và 653 người của thôn Quyết Thanh 1; 10,97 ha và 279 người của thôn Thiện Sơn; 33,05 ha và 285 người của thôn Cộng Hòa) thuộc xã Vạn Thiện vào thị trấn Nông Cống.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 04/1987/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  4. ^ Quyết định số 04/QĐ-HĐBT ngày 05/01/1987.
2392--n-ng-c-ng-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)