User Tools

Site Tools


2435--shekhupurala-gi

Shekhupura là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 426.980 người. Đây là thành phố lớn thứ 16 quốc gia này.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

2435--shekhupurala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)