User Tools

Site Tools


2489--rahim-yar-khanla-gi

Rahim Yar Khan là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 353.112 người. Đây là thành phố lớn thứ 17 quốc gia này.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

2489--rahim-yar-khanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)