User Tools

Site Tools


2503--gujratla-gi

Gujrat là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 336.727 người. Đây là thành phố lớn thứ 20quốc gia này.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

2503--gujratla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)