User Tools

Site Tools


2580--ashiamanla-gi

Ashiaman là một thành phố Ghana. Thành phố thuộc vùng Accra Mở rộng Ghana. Dân số ước tính năm 2007 là 228.509 người. Đây là thành phố lớn thứ 5 Ghana, sau thủ đô Accra, Kumasi, Tamale, Sekondi-Takoradi.

2580--ashiamanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)