User Tools

Site Tools


2615--sadiqabadla-gi

Sadiqabad là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 231.467 người. Đây là thành phố lớn thứ 30 quốc gia này.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

2615--sadiqabadla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)