User Tools

Site Tools


2664--chakwalla-gi

Chakwal là một thành phố thuộc Punjab, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là người. Đây là thành phố lớn thứ quốc gia này, lớn thứ tỉnh.

Bản mẫu:Tỉnh Punjab (Pakistan)

2664--chakwalla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)