User Tools

Site Tools


2718--h-langla-gi

Hạ Lang
Huyện
Địa lý
Diện tích 463
Dân số  
 Tổng cộng 25.294 người (2009) [1]
 Mật độ 54,6
Hành chính
Tỉnh Cao Bằng
Huyện lỵ Thanh Nhật
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Hà Đức Nhàn
 Bí thư Huyện ủy Thẩm Văn Phán
Phân chia hành chính 01 thị trấn, 13 xã

Hạ Lang là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Phía Đông Bắc và phía Nam giáp với Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; phía Tây Bắc giáp huyện Trùng Khánh; phía Tây Nam giáp huyện Quảng Uyên và Phục Hòa.

Huyện có diện tích 463 km² và dân số là 26.000 người (năm 2004). Huyện ly là thị trấn Thanh Nhật nằm trên tỉnh lộ 207, cách thị xã Cao Bằng 72 km về hướng đông và có hơn 72 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

+ Tổng diện tích (ha): 46.648,71

+ Đất nông nghiệp (ha): 6.930,29

+ Đất Lâm nghiệp (ha): 35.874,25

+ Đất chưa khai thác (ha): 2.279,21

Trên địa bàn huyện có 14 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn Thanh Nhật và 13 xã: An Lạc, Cô Ngân, Đức Quang, Đồng Loan, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Quang Long, Thái Đức, Thắng Lợi, Thị Hoa, Việt Chu, Vinh Quý.

Trong đó có 9 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II là các xã: Cô Ngân, Vinh Quý, Quang Long, An Lạc, Kim Loan, Đức Quang, Thắng Lợi, Minh Long, Đồng Loan.

Dân số toàn huyện cuối năm 2008 là 5.391 hộ, với 26.692 người, chủ yếu gồm 2 dân tộc chính là Nùng chiếm 53,44%, Tày chiếm 45,28%.

Mật độ dân số khoảng 57 người/km².

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 4,98%

Toàn huyện cuối năm 2008 có 18.020 người trong độ tuổi lao động, trong đó lao động nông nghiệp chiếm hơn 16 nghìn người, chất lượng lao động còn thấp, chủ yếu là lao động thủ công, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn ít.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân: 11%

+ Thu nhập bình quân đầu người: 6,14 triệu đồng

+ Thu ngân sách trên địa bàn: 3.260 tỷ đồng. (Số liệu thống kê cuối năm 2008)

Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện còn 2.230 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 41,37% so với tổng số hộ dân trên địa bàn huyện. Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a, đến 31/12/2009 toàn huyện chỉ còn 1.856 hộ nghèo (trên tổng số 5.489 hộ dân toàn huyện), chiếm tỷ lệ 33,81%. Trong năm 2009 thực hiện xóa 100% số nhà tạm trên địa bàn huyện với tổng số trên 125 nhà.

Năm 1969, giải thể huyện Hạ Lang, nhập vào hai huyện Quảng Hòa và Trùng Khánh theo Quyết định số 176-CP ngày 15/9/1969 của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 8 xã Thanh Nhật, Thái Đức, Việt Chu, Quang Long, An Lạc, Thị Hoa, Cô Ngân, Vinh Quý nhập vào huyện Quảng Hòa; 5 xã Minh Long, Lý Quốc, Đức Quang, Thắng Lợi và Kim Loan nhập vào huyện Trùng Khánh.

Năm 1981, tái lập huyện Hạ Lang từ các xã đã nhập vào hai huyện Quảng Hòa và Trùng Khánh theo Quyết định số 44-HĐBT ngày 1/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lúc này có thêm xã Đồng Loan mới lập từ huyện Trùng Khánh, tổng cộng huyện Hạ Lang có 14 xã: An Lạc, Cô Ngân, Đức Quang, Đồng Loan, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Quang Long, Thái Đức, Thắng Lợi, Thanh Nhật, Thị Hoa, Việt Chu, Vinh Quý.

Ngày 27-10-2006, chuyển xã Thanh Nhật thành thị trấn Thanh Nhật - thị trấn huyện lị huyện Hạ Lang.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hạ Lang

2718--h-langla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)