User Tools

Site Tools


2788---n-v-kh-i-l-ng-nguy-n-tla-gi

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

Nó hay được ký hiệu bằng chữ u. Trong hệ đo lường quốc tế:

1 u = 1/NAgam = 1/(1000 NA) kg

(Với NA là hằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g
  • Nguyên tử
  • Nguyên tử lượng
2788---n-v-kh-i-l-ng-nguy-n-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)