User Tools

Site Tools


2908--engaeusla-gi

Engaeus là một chi tôm sông được tìm thấy ở Úc. Có 35 loài trong chi này[2][3] có mặt ở Tasmania. Tập tính của các loài này nổi tiếng do chúng sống trong hang và các ống trong các công trình mới xây xong.[4]

Tất cả 35 loài trong chi Engaeus đều nằm trong Sách Đỏ:[5]

Data Deficient
Critically Endangered
 • Engaeus granulatus Horwitz, 1990
 • Engaeus mallacoota Horwitz, 1990
 • Engaeus spinicaudatus Horwitz, 1990
 • Engaeus sternalis (Clark, 1936)
Endangered species
 • Engaeus disjuncticus Horwitz, 1990
 • Engaeus martigener Horwitz, 1990
 • Engaeus phyllocercus Smith & Schuster, 1913
Vulnerable species
 • Engaeus rostrogaleatus Horwitz, 1990
 • Engaeus urostrictus Riek, 1969
 • Engaeus yabbimunna Horwitz, 1994
Near Threatened
 • Engaeus australis Riek, 1969
 • Engaeus orramakunna Horwitz, 1990
 • Engaeus victoriensis Smith & Schuster, 1913
Least Concern
 • Engaeus cisternarius Suter, 1977
 • Engaeus cunicularius (Erichson, 1846)
 • Engaeus cymus (Clark, 1936)
 • Engaeus fossor (Erichson, 1846)
 • Engaeus fultoni Smith & Schuster, 1913
 • Engaeus hemicirratulus Smith & Schuster, 1913
 • Engaeus lengana Horwitz, 1990
 • Engaeus leptorhynchus Clark, 1936
 • Engaeus lyelli (Clark, 1936)
 • Engaeus mairener Horwitz, 1990
 • Engaeus merosetosus Horwitz, 1990
 • Engaeus orientalis Clark, 1941
 • Engaeus quadrimanus Clark, 1936
 • Engaeus sericatus Clark, 1936
 • Engaeus strictifrons (Clark, 1936)
 • Engaeus tayatea Horwitz, 1990
 • Engaeus tuberculatus Clark, 1936
2908--engaeusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)