User Tools

Site Tools


2920--chi-sla-gi

Chi Sụ hay chi Du đơn hoặc chi Vàng trắng (danh pháp khoa học: Alseodaphne) là một chi thực vật hạt kín thuộc họ Lauraceae.

Chi này chứa khoảng 56 loài.

 • Alseodaphne albifrons
 • Alseodaphne andersonii: Sụ Anderson, vàng trắng Anderson, du đơn lá long
 • Alseodaphne bancana
 • Alseodaphne birmanica
 • Alseodaphne borneensis
 • Alseodaphne cavaleriei: Sụ cavaleriei, vàng trắng cavaleriei
 • Alseodaphne dura
 • Alseodaphne elmeri
 • Alseodaphne elongata
 • Alseodaphne foxiana
 • Alseodaphne garciniaecarpa
 • Alseodaphne glauciflora
 • Alseodaphne glaucina
 • Alseodaphne gracilis
 • Alseodaphne griffithii
 • Alseodaphne habrotricha
 • Alseodaphne hainanensis: Sụ Hải Nam, vàng trắng Hải Nam, du đơn Hải Nam, re dầu
 • Alseodaphne himalayana
 • Alseodaphne hokouensis
 • Alseodaphne huanglianshanensis
 • Alseodaphne insignis
 • Alseodaphne intermedia
 • Alseodaphne keenanii
 • Alseodaphne khasyana
 • Alseodaphne kochummenii
 • Alseodaphne lanuginosa: Sụ lông mượt, vàng trắng nhung, du đơn lông mượt
 • Alseodaphne longipes
 • Alseodaphne marlipoensis
 • Alseodaphne medogensis
 • Alseodaphne micrantha
 • Alseodaphne montana
 • Alseodaphne nigrescens
 • Alseodaphne oblanceolata
 • Alseodaphne owdenii
 • Alseodaphne paludosa
 • Alseodaphne peduncularis
 • Alseodaphne pendulifolia
 • Alseodaphne perakensis
 • Alseodaphne petiolaris: Sụ có cuống, vàng trắng có cuống
 • Alseodaphne philippinensis
 • Alseodaphne ramosii
 • Alseodaphne rhododendropsis
 • Alseodaphne ridleyi
 • Alseodaphne rubriflora
 • Alseodaphne rubrolignea
 • Alseodaphne rugosa
 • Alseodaphne semecarpifolia
 • Alseodaphne siamensis
 • Alseodaphne sichourensis
 • Alseodaphne suboppositifolia: Sụ lá gân đối, du đơn lá gân đối
 • Alseodaphne sulcata
 • Alseodaphne tomentosa
 • Alseodaphne tonkinensis: Sụ bắc, du đơn Bắc Bộ, vàng trắng Bắc Bộ
 • Alseodaphne utilis: Bộp có ích, vàng trắng có ích
 • Alseodaphne wrayi
 • Alseodaphne yunnanensis
2920--chi-sla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)