User Tools

Site Tools


2975--chi-gi-ng-gi-ngla-gi

Chi Gièng gièng (danh pháp: Butea) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu. Chi này gồm hai loài[1]:

  1. ^ Gwilym Lewis, Brian Schrire, Barbara MacKinder, and Mike Lock. 2005. Legumes of the World. Royal Botanic Gardens, Kew: Richmond, England.
2975--chi-gi-ng-gi-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)