User Tools

Site Tools


3003--gi-ng-gi-ng-pla-gi

Gièng gièng đẹp hay chan kiệu, huyết đằng lông (danh pháp: Butea superba) là loài thảo mộc bản địa của Thái Lan. Rễ của Gièng gièng đẹp có chứa các flavonoid và flavonoid glycoside cũng như các hợp chấtsterol, bao gồm β-sitosterol, campesterol và stigmasterol.[1]

  1. ^ Roengsamran S, Petsom A, Ngamrojanavanich N, Rugsilp T, Sittiwichienwong P, Khorphueng P và đồng nghiệp (2000). “Flavonoid and flavonoid glycoside from Butea superba Roxb. and their cAMP phosphodiesterase inhibitory activity”. J Sci Res Chula Univ 25: 169–76. 
3003--gi-ng-gi-ng-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)