User Tools

Site Tools


3047--mardanla-gi

Mardan là một thành phố thuộc Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là người. Đây là thành phố lớn thứ 19 quốc gia này.352

Bản mẫu:Khyber-Pakhtunkhwa

3047--mardanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)