User Tools

Site Tools


3055--skistodiaptomusla-gi

Skistodiaptomus là một chi động vật giáp xác nước ngọt trong họ Diaptomidae, được tìm thấy khắp Bắc Mỹ.[1]

Chi này có 8 loài,[2] 3 trong số đó là loài đặc hữu của Hoa Kỳ và là các loài dễ tổn thương hoặc thiếu dữ liệu trong Sách Đỏ.

3055--skistodiaptomusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)