User Tools

Site Tools


3082--spelaeoeciala-gi

Spelaeoecia là một chi giáp xác nước ngọt trong họ Thaumatocyprididae.[1]

Chi này gồm các loài:[2]

 • Spelaeoecia barri Kornicker in Kornicker & Barr, 1997
 • Spelaeoecia bermudensis Angel & Iliffe, 1987
 • Spelaeoecia capax Kornicker in Kornicker, Yager & Williams, 1990
 • Spelaeoecia cubensis Kornicker & Yager, 1996
 • Spelaeoecia hox Kornicker, Iliffe & Harrison-Nelson, 2007
 • Spelaeoecia jamaicensis Kornicker & Iliffe, 1992
 • Spelaeoecia mayan Kornicker & Iliffe, 1998
 • Spelaeoecia parkeri Kornicker, Iliffe & Harrison-Nelson, 2002
 • Spelaeoecia sagax Kornicker in Kornicker, Yager & Williams, 1990
 • Spelaeoecia saturno Kornicker & Yager, 2002
 • Spelaeoecia styx Kornicker in Kornicker, Yager & Williams, 1990
3082--spelaeoeciala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)